فتنهآمريكايىصهيونيستى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مشاركت 76 درصدى تنها نتيجه اى است كه اربيل از همه پرسى اقليم كردســتان اعلام كرده و وعده داده اســت كه نتيجه نهايــى آن را ظرف 48 ساعت آينده يعنى امروز پنجشنبه اعلام كند.

اقليم كردستان با برگزارى اين همه پرسى كه خلاف قانون اساسى عراق و موازيــن حقــوق بين المللى اســت، پنجه بر روى حكومــت مركزى عراق كشــيد و راه ناســازگارى با همســايگان خود يعنى تركيه، ايران و سوريه را در پيش گرفت.

به عبارت ديگر اقليم كردســتان كه به رغم هشدارهاى روشن و صريح همســايگان خود اعم از ايران، تركيه، سوريه و دولت مركزى عراق اقدام به برگزارى همه پرســى كرده اســت، خود را در محاصره سياســى، اقتصادى و امنيتــى قطعى قــرار داده و طبعاً اين امر باعث انزواى قطعى اقليم كردســتان عراق خواهد شد و روياهاى استقلال طلبانه خاندان بارزانى را با چالش هاى ويرانگرى مواجه خواهد كرد.

اگر چه همه پرســى اقليم كردستان عراق بيش از همه دولت خودگردان و مردم ســاكن در اين منطقه را با چالش هاى جدى مواجه مى كند اما آثار ســوء آن دولت مركزى و فراتر از آن منطقه پيرامونى كردستان عراق را هم تهديد مىكند.

دولــت مركــزى عراق كه همچنــان با بقاياى داعــش در بخش هايى از الحويجه، كركوك، خانقين، و اســتان هاى صلاح الدين، الانبار و نينوا درگير اســت، ناگزير خواهد بود، تحركات امنيتى و سياسى احتمالى اربيل را هم مد نظر قرار دهد و براى مقابله با اين تهديد سرزمينى هم تدبيرى بيانديشد.

طبعاً هر گونه مداخله نظامى در مســاله كردســتان، موجب بروز بحران امنيتى دامنگيرى در عراق خواهد شد كه پيامد آن كشتار مردم بى گناه عراق از اقوام مختلف اين كشــور و تمهيد شــرايط براى بازســازى بقاياى عناصر تروريستى و تشديد فعاليت اين گروه ها خواهد بود.

بايد دانســت كه توطئه تجزيه كشــورهاى منطقه به ويژه عراق فتنه اى آمريكايى صهيونيســتى اســت كه از ديرباز مد نظر بوده و تئوريســين ها و سياســتمداران آمريكايى و صهيونيستى مشخصاً هنرى كيسينجر و جو بايدن در يك دهه گذشته بر آن تاكيد كرده اند.

دكتر حشــمت ا... فلاحت پيشــه عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شــوراى اسلامى معتقد اســت استقلال كردستان عراق زمانى مطرح شــد كه مردم عراق زير جور و ســتم صدام بودند. با فروپاشــى رژيم صدام در سال 2003 بيشترين امكان براى توسعه مناطق كردنشين فراهم شد.

بر اســاس شاخصه هاى توســعه اين مناطق بيشترين توسعه را نسبت به ديگر اقليم هاى عراق به دست آوردند اما در حالىكه عراق و منطقه همچنان گرفتار فتنه داعش اســت، طرح همه پرسى استقلال توسط مسعود بارزانى با شرايط منطقه همخوانى ندارد.

توجيه اســتقلال كردستان با ظلم و ستمهايى كه پيش از سال 2003 در حق اكراد رفته و تهييج مردم كردســتان بر اين اســاس و سوار شدن بر موج احساسات مردمى و خواستههاى تاريخى آنها، مقبوليت چندانى ندارد.

اســتفاده رژيم صهيونيســتى با تفسير بنى اســرائيلى از موضوع اكراد، همــواره تفســير توطئهگرانه بــوده و آنها به دنبال ايجاد بحران هســتند و نه كردســتان با ثبات؛ آنها خواســتار تبديــل موضوع كردســتان به يك عامل اختــلاف و بىثباتى هميشــگى در دنياى اســلام هســتند تا موضوع اشــغال فلسطين تحت الشعاع قرار گيرد.

آنهــا در موضوع اكراد همان اهدافى را دنبال مىكنند كه در گســترش سلفىگرى تكفيرى و تروريسم افراطى دنبال مىكردند.

شكلگيرى يك رژيم مستقل كه حاشيههايى را در مرزهاى تركيه، ايران و سوريه ايجاد كند سبب خواهد شد تحولات منطقه پيش بينى ناپذير شود.

در آينده اگر اســتقلال كردســتان تبديل به موضوعى بــراى مذاكرات جدىتر و افزايش حقوق فدرالى كردها شود، بهترين سرنوشت اين همهپرسى خواهد بود؛ ولى تبديل شــدن به كشــور مســتقل يعنى تجزيه عراق و شكل گيرى شــرايط تجزيه در اقاليم ديگر اين كشــور، بهگونــهاى كه اقوام ديگر عراق مانند اعراب ســنى و تركمانها و ... خواهان اســتقلال خواهند شد و از ســوى ديگر حساسيت ها در كشورهاى همســايه عراق مانند تركيه و ايران افزايش پيدا خواهد كرد.

در ميان 18 اســتان تركيه 12 استان كردنشــين با جمعيت 20 ميليونى وجــود دارد و در ايــران نيز بيش از هفت ميليون كــرد زندگى مى كنند و با وجــود تنوع اين جمعيت ها، حساســيت هايى در اين دو كشــور را به دنبال خواهد داشــت. بر اين اســاس، ايران و تركيه كه مناســبات خــود را بر پايه روابط با دولت مركزى عراق شــكل داده اند به اقداماتى مانند بســتن مرزها و .... دست خواهند زد.

همچنين در كردســتان عــراق بايد نظرات افرداى ماننــد برهم صالح را مدنظر قرار داد كه معتقدند هر گونه پيگيرى موضوع كردســتان مستقل بايد در قالــب ترتيبات بين المللى و منطقه اى صورت گيرد. در غير اين صورت در آينده كردها كماكان با بحران مواجه خواهند شد.

مرزهــاى آن هــا با ديگــران تبديل به مرز مســتقل نخواهد شــد بلكه كمــاكان چالــش آفريــن بــوده و آرمان بــه واقعيت نپيوســته كردســتان، منجــر بــه خــون ريــزى در منطقــه كردى مى شــود كه 14 ســال شــاهد آرامش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.