فرهنگ عاشورا تنها براى مسلمانان جهان نيست

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس جمهور در جلسه هيات دولت و در آستانه عاشــوراى حســينى تصريح كرد: عاشــوراى حسينى، رويــدادى كاملاً ممتاز اســت و سراســر زندگى امام حســين (ع) و فرهنگ عاشــورا براى جامعه انســانى نجات بخش از هر گونه مســير انحرافى به مســير حق است.

به گزارش آفتاب نيوز، حجت الاسلام والمسلمين حســن روحانى در اين جلســه با بيان اين كه عشق به امام حســين (ع) و كربلا و فرهنگ عاشورا شفا بخش است افزود: عاشــورا تجلى مبارزه حق در برابر باطل، با آن شــكوه بــزرگ تاريخى بود كه امام حســين (ع) را تبديل به مظهر اســتقامت، ايســتادگى، شــهامت و شجاعت در برابر قدرت هاى ستمگر كرد.

روحانــى امــام حســين (ع) را مظهــر ايثــار و فداكارى توأم با مظلوميت معرفى كرد و اظهار داشت: هم فداكارى امام حسين (ع) در تاريخ بى نظير است و هم مظلوميت امام (ع). بايد همه ابعاد فرهنگ عاشــورا و كربلا براى مردم تبيين شود.

رئيــس جمهور بــا تاكيد بر اين كه امام حســين (ع) نه تنها مظهر ايســتادگى، شجاعت، شهامت و ايثار بلكه امام صلح و فتوت هم بود تصريح كرد: زمانى كه لشــكر حر مقابل كاروان امام حسين (ع) قرار گرفت و حتى مانع از اين شــد كه امام حســين (ع) راه ديگرى غير از راه كوفه را برگزيند، زهير به امام (ع) پيشــنهاد كرد كه اگر كار ما با اين ها به جنگ كشيده مى شود، امروز جنگ را شــروع كنيم چرا كــه تعداد آنها كمتر اســت و احتمال پيروزى و موفقيت ما خيلى بيشتر، تا اين كه صبر كنيم لشــكريان فراوان ديگر آن ها از راه برسند.

روحانــى خاطرنشــان كــرد: امــام (ع) فرمــود »زهير من كسى نيســتم كه آغازگر جنگ باشم«. اين خيلى نكته مهمى اســت يعنى آن جايى كه امام حسين (ع) يك لشــكر محدودى در مقابلش بود و به راحتى مى توانســت با آنها مبارزه كند، فرمــود من آغازگر جنگ نخواهم بود.رييس جمهور با اشاره به اين كه اين رفتار امام حسين (ع) مشابه رفتار پدر بزرگوار ايشان حضــرت على (ع) در جنگ صفين بود كه ماه ها منتظر آغــاز جنگ از طرف مقابل شــدند، گفت: وقتى ياران اميرالمومنين على (ع) نيز به ايشــان مى گفتند كه چرا شما دســتور حمله نمىدهيد، فرمود من آغازگر جنگ نخواهــم بود و اين نكات براى ما بســيار مهم اســت. روحانــى اضافه كرد: در زندگى ابى عبد ا... الحســين (ع)، از زمــان حركت از مدينه تــا زمانى كه به كربلا رســيدند، در تمام خطبه هايى كه امام حسين (ع) ايراد كــرد، درباره علــت قيامش فرمــود، »نمىبينيد به حق عمل نمى شود و در برابر باطل كسى فرياد نمى زند«. اينجا جايى است كه يك آدم مومن بايد آرزوى مرگ بكند كــه بخواهد در چنين وضعيتــى حيات و زندگى داشــته باشــد، حيات و زندگى كه واقعيتش مردگى و مرگ اســت؛ حيات واقعى، ايستادگى در برابر باطل و تبيين حق است.

رييــس جمهور اظهار داشــت: امام حســين (ع) فرمود وقتى باطل در جامعه اين چنين باشــد، آن وقت مردن، كشــته شدن و شهادت، ســعادت است. ما نمى توانيم در برابر ظلم ساكت باشيم و سر به زير بيندازيم.

روحانــى تصريح كرد: ايــن مكتب بود كه تبديل به مكتب الگو براى جهانيان شــد. عاشــورا تنها براى شيعيان نيســت، فرهنگ عاشــورا تنها براى مسلمانان جهان نيست، فرهنگ عاشورا براى همه آزادگان جهان است.

رييــس جمهــور ادامــه داد: امروز كشــورها و ملتهاى زيادى هستند كه در روز عاشورا پرچم سياه را برافراشــته و عزادارى مى كنند و غمگين هســتند. اين ها فقط مســلمانان نيستند، در شبه قاره هند صدها ميليون نفر براى امام حســين (ع) عــزادارى مى كنند. اينان مســلمان نيستند اما به ياد امام حسين (ع) هستند، چــون امــام حســين(ع) را الگــوى آزادى و آزادگى مى دانند و به همين مناســبت در شــبه قاره هند، روز عاشورا به احترام اباعبد ا... (ع) تعطيل عمومى است.

روحانى گفت: امام حسين (ع) تربيت يافته دامن پاك اسلام است و وجود و بقاى اسلام در تاريخ هم در ســايه فداكارى و ايثار ابى عبد ا... الحسين (ع) است. امام حســين (ع) مرد آزادگى، شرف، استقامت و جهاد بود اما مرد فتوت و مردانگى به تمام معنا هم بود وقتى لشكريان حر كه دشــمنان او بودند، به ايشان رسيدند، آن هــا و حتى چهارپايان آنها را ســيراب كرد. رييس جمهور همچنين در اين جلســه دقايقى به ذكر مصيبت سرو و سالار شهيدان حضرت ابى عبد ا... الحسين (ع) پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.