هشدار پليس فتا نسبت به شگرد جديد مجرمان سايبرى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس اداره تشــخيص جرايم ســايبرى پليس فتا اعلام كــرد: افزايــش فالوور شــگرد جديــد مجرمان ســايبرى اســت، در حالــى كــه افــراد از تهديدات و عواقــب آن اطلاعــى ندارند.به گزارش ايلنا، ســرگرد حميد كيانى اظهار كرد: تعداد پســندها(لايك ها)، درج كامنت و افزايش تعداد دنبال كننده ها (فالوور) يكى از بزرگ ترين دغدغه هاى نسل جوان امروزى و كاربران فعال در شــبكه هاى اجتماعى است، به نحوى كه برخى از كاربــران فضاى مجازى و به خصوص شــبكه هاى اجتماعى از هر روشــى براى افزايــش بازديد كننده و لايك ها استفاده مىكنند.

وى از ســرقت اطلاعــات بــه عنــوان يكــى از مهمترين اهداف مجرمانه سودجويان سايبرى نام برد و گفــت: يكى از مواردى كه حريم خصوصى كاربران در فضاى مجازى را تهديد مىكند، اطلاعاتى است كه در پيج ها و اكانت هاى خود منتشر كرده اند، اطلاعاتى كه ممكن اســت با استفاده از ترفندهاى مختلف و مهندسى اجتماعى به دست افراد سودجو بيفتد.

ســرگرد كيانــى تبليغــات جــذاب را يكــى از مهمتريــن راههــاى موجود بــراى ترغيــب كاربران به انجــام خواســتههاى مجرمان دانســت و گفت: با همين تبليغات جذاب و رنگارنگ اســت كــه كاربران فريب آن هــا را خــورده و اقدام به انتشــار اطلاعات مهم و نصب نرم افزارهاى پيشنهادى مى كنند.وى با اشاره به نــرم افزارهاى طراحى شــده در زمينه افزايش فالوور افــزود: در حــال حاضر برخــى از اپليكيشــنها براى افزايش فالوور كاربران طراحى شــده اســت به نحوى كه بعد از نصب توسط كاربران و عضويت در كانالها و گــروه هاى مختلف، تعداد فالوورهــاى آنان افزايش چشــمگيرى پيدا خواهد كرد. در واقع اين افراد كسانى هســتند كه از همين نرمافزار استفاده كردهاند.اين مقام مسئول به سرقت نام كاربرى و رمز عبور برخى از اين اپليكيشــن ها اشــاره و اذعان كرد: روال عادى كار با اين اپليكيشــن ها به اين صورت است كه بعد از نصب بايد شماره تلفن و يا ايميل به همراه رمز عبور صفحات و پيــج هاى خود را ثبت نمــود و از طريق عضويت در ديگــر كانال ها، تعداد فالوورهــاى خود را افزايش داد. اما به تازگى مشــاهده شــده برخى از اين نرم افزارها بعــد از دريافت نام كاربرى و رمــز عبور، كاربر را به صفحهاى جعلــى لينك مىدهد.رئيس اداره تشــخيص جرايم ســايبرى از اين روش به عنوان فيشينگ نام برد و تصريحكرد: افراد ســودجو با طراحى صفحاتى جعلى به دنبال سرقت اطلاعات كاربران مىباشند.

وى در توصيه به كاربــران تأكيد كرد: هموطنان بايد دقت داشــته باشــند هدف اصلى تبليغات، ترغيب كاربــران براى بازديد از ســايت، كانال يــا گروه خود اســت، بنابراين بايد نســبت به تبليغاتى كه اغوا كننده هستند كمى حساستر بود.

اطلاعات مهم و خصوصى خود را در شبكه هاى اجتماعى به اشتراك نگذاريد

ايــن مقام مســئول همچنيــن در خصــوص عدم به اشــتراك گــذارى اطلاعــات مهــم و خصوصى در شــبكههاى اجتماعى تصريح كرد: در صورت دسترسى افراد ســودجو به نــام كاربرى و رمز عبور شــما، اين امــكان وجود دارد كه به تمامى اطلاعاتى كه شــما در صفحات خود منتشر كردهايد دسترسى داشته باشد، لذا از انتشــار و به اشــتراك گذارى و همچنين نگهدارى اطلاعــات مهم و خصوصى در شــبكه هــاى اجتماعى خوددارى كنند.

ســرگرد كيانى ادامه داد: علاوه بر دسترســى به اطلاعات قربانى، دسترســى به اطلاعات اعضا و دنبال كنندگان شــبكه اجتماعى وى نيز امكان پذير است كه اين افراد اصولاً دوســتان و آشنايان قربانى هستند. لذا هر گونــه فعاليــت مجرمانه تحت اكانت شــما در اين شــبكه از ســوى مجرم براى دوستان و آشنايان شما به نام شما ثبت و باعث رنجش از شما مىشود.

ســرگرد كيانى از هموطنان درخواســت كرد در صــورت مواجهه با مــوارد مشــكوك آن را از طريق ســايت پليس فتــا بــه آدرس »Cyberpolice.ir« بخــش مركز امداد و فوريت هاى ســايبرى لينك ثبت گزارش مردمى به ما اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.