توقف استخدام در دانشگاه ها

معاون وزير علوم اعلام كرد: سرنوشت نيروهاى غير متخصص استخدام در آموزش عالى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معــاون وزارت علوم، تحقيقــات و فناورى با بيان اينكه دانشگاه نيازمند چابكسازى است، گفت: استخدام در دانشــگاهها مگر در مواردى كه نيروها در رشتههاى مناســب و دانشگاههاى مطلوب كشــور بازنشسته شده باشند، متوقف شده است.

به گزارش ايرنا، حسين عسكريان ابيانه در مراسم آغاز سال تحصيلى دانشگاه شــهركرد گفت: در گذشته برخى نيروهاى غيرمتخصص در دانشــگاهها بكارگيرى شده كه اكنون اخراج و يا تعديل شدهاند.

وى همچنين تغيير در سياســت دانشگاهها مبنى بر ارتقــاى رتبه ملــى و جهانى از طريــق توليدات علمى بدون كاربرد را ضرورى دانســت و تصريح كرد: توليد مقالات كاربــردى و اثرگذار مراكز آمــوزش عالى در حل مشــكل جامعه از مهمتريــن اولويتهاى كنونى اين وزارتخانه است.

عســكريان ابيانه تاكيد كرد: عصر تربيت دانشجو بــا هدف افزايــش تعداد مدرك بگيــران و ارائه مقالات بدون كاربرد به پايان رســيده و دانشگاههاى كشور بايد با تاثيرگذار بودن در جامعه وارد نسل سوم خود شوند.

وى همچنين گفت: در صــورت موافقت مجلس و دولت، بخش مربوط به اين وزارتخانه در برنامه ششــم توسعه اصلاح و بازنگرى مىشود.

معاون وزارت علوم، تحقيقات و فناورى ، اصلاح و بازنگرى برنامه ششــم را در راستاى پررنگ تر شدن نقــش آمــوزش عالى در اين برنامه دانســت و در ادامه افزود: اين وزارتخانه در صدد است بازنگرى در قوانين و آييننامههــاى مرتبط با ايــن وزارتخانه را در برنامه ششــم توســعه عملياتى كند.عســكريان ابيانه ادامه داد: در صورت بازنگرى، همكارى و مشــاركت دستگاههاى اجرايــى نظيــر وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجــه در موضوعات مرتبط بــا وزارت علوم افزايش يافتــه و در تخصيص بودجه و تبصرههاى ســالانه، نقش آموزش عالى پررنگتر از گذشته ديده مىشود.

وى عنوان كرد: رايزنىهاى گســتردهاى با سازمان برنامــه و بودجــه در اين خصــوص انجام شــده كه در صورت اســتفاده بهينه دانشــگاهها از اين منابع مالى و امكانات، شــاهد تحول در مراكز آموزش عالى خواهيم بود.

وى همچنيــن از همكارى بانك ملــى براى ارائه تســهيلات ارزانقيمــت بــه دانشــگاهيان و تامين و حل مشــكل مسكن اين قشــر با همكارى بانك مسكن خبر داد.معاون ادارى مالى وزارت علوم، در ادامه از اجراى ســه ميليون متــر مربع طــرح عمرانى در دانشــگاههاى كشــور خبر داد و اظهار كرد: 127 طــرح از اين تعداد بهرهبردارى شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.