دستور رئيس مجلس براى تشكيل جلسه ويژه جهت بررسى وضعيت سلامت مواد غذايى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو كميســيون بهداشت و درمان مجلس، گفت: نشست ديروز كميسيون با مسئولان مرتبط با سلامت مواد غذايى با دستور رئيس مجلس انجام شد.

بــه گــزارش خبرگــزارى فارس، محمد نعيم امينىفرد در تشــريح دستور جلســه كميســيون بهداشــت و درمــان مجلــس شــوراى اســلامى، از بررســى وضعيت ســلامت مواد غذايى از مزرعه تــا ســفره با حضــور مســئولان وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكى، وزارت جهاد كشاورزى، سازمان پدافند غيرعامل، ســازمان اســتاندارد و مركز پژوهــش هــاى مجلس در اين نشســت خبــر داد و بيان كرد: با توجه به دســتور لاريجانــى و نگرانى هاى مردم و جامعه در ارتبــاط با امنيت مــواد غذايى بر آن شديم كه نشستى را با مسئولان مرتبط با حوزه مواد غذايى و بررسى اين موضوع داشته باشيم.

وى با يــادآورى اين كه در احكام برنامه هاى پنجم و ششم توسعه، وزارت جهاد كشــاورزى و بهداشــت و درمان مكلف بــه امنيت مــواد غذايــى، تعيين ميزان مجاز ســموم باقى مانــده، فلزات ســنگين و تضمين ســلامت مواد غذايى شــدند، تصريح كــرد: نگرانــى هايى در ســطح جامعه در مورد سلامت و امنيت مواد غذايى به ويژه در مورد ميزان باقى مانده سموم وجود دارد كه لازم دانستيم

در اين رابطه ســازمان استاندارد در اين نشست حضور داشته و پاسخگو باشد.

امينىفــرد افزود: در اين نشســت مســئولان ســازمان پدافنــد غيرعامــل مشــكلات خود را بيان نمــوده و بر اين باور بودند كه قبل از آن كه مواد غذايى وارد كشــور شــوند يعنى از مبــدا بايد رديابى و رهگيــرى كرد نه اين كه وارد شــوند و ســپس بحث نظارت را مدنظر قرار دهيم. در ارتبـاط با امنيت مواد غذايى وضعيت مناسب و مطلوبى نداريم

وى بــا بيان اين كــه در ارتباط با امنيت مــواد غذايى وضعيت مناســب و مطلوبــى نداريم، تصريح كــرد: البته در وضعيت نامناســبى نيز قرار نداريم؛ بايد اقدامــات بســيارى براى تحقــق امنيت مواد غذايى انجام و اســتانداردهاى لازم تضمين شود زيرا از نظر امنيت غذايى در وضعيت متوسطى قرار داريم.

عضــو كميســيون بهداشــت و درمان مجلس شــوراى اســلامى، ادامه داد: بــا توجــه بــه شــيوع قابــل توجه بيمــارى هــاى غيرواگيــر و مزمــن بــه نظر مى رســد ريشــه بســيارى از بيمارى ها از مواد غذايى ناســالم نشأت مى گيــرد، بنابراين بايد تــلاش مؤثرى بــراى ارتقاى كيفيت مــواد غذايى براى تأمين ســلامت مردم و افزايش واردات داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.