ضرورت توجه به بارورسازى ابرها در ايران

خروج ساليانه 10 ميليارد متر مكعب آبِ با كيفيت از آسمان كشور

KHABAR JONOOB - - اخبار -

»ســالانه 10 ميليارد مترمكعب آبِ با كيفيت، سوار بر ابرها از كشور ما خارج مى شود و ما همچنان نسبت بــه فرصتى كه از دســت مى رود، بى توجه ايم« اين سخنان بخشى از درد و دل هــاى فريد گلكار مديرعامل مركز ملى تحقيقــات و مطالعــات بارورى ابرهاســت.به گزارش ايرنا، بحران آب روز به روز چهره واضح ترى از خود براى ما آشكار مى كند و ابعاد مختلفى از زندگــى ما را تحت تاثير خود قرار مى دهد؛ در اين شــرايط، راهكارهايى مانند بهينه ســازى مصرف، انتقال آب و همچنين شــيرين ســازى آب درياها مورد توجه قرار مى گيرد اما در كنار ايــن راهكارهــا، روش هــاى ديگرى نيز وجود دارد كه نســبت به اســتفاده از آنهــا غفلت مى كنيــم؛ يكى از اين راهكارها، اســتفاده از منابع آب جوى اســت.فناورى بارورســازى ابرها به عنوان شــاخه اى از علم تعديل وضع هــوا، مجموعــه اى از فنــاورى هاى ايمن، علمى و ثابت شده براى افزايش بارش، كاهش خسارت هاى تگرگ و مه است كه با قدمتى بيش از 60 سال در 40 كشور جهان مورد استفاده قرار مى گيرد.اين شيوه افزايش بارش براى نخستين بار در ايران از سال 1354 تا 1357 توسط يك شركت كانادايى در حوضه آبريز سدهاى كرج و جارجرود به كار گرفته شد.وى در مورد مزيت هاى اين فناورى مى گويد: توليد آب بــا اســتفاده از فناورى بارورســازى ابرها، كم هزينهترين روش تامين آب اســت؛ به طورى كــه ميانگين هزينه اســتحصال هــر متر مكعــب آب فقط 100 ريال است.

بــه گفته گلكار، اســتفاده از اين فنــاورى در ايــران چنــدان پر رنگ نيســت؛ بــا اين كــه 2دهــه از آغاز فعاليت هــاى مرتبط با بارورســازى ابرها در ايران مى گذرد و اين فناورى در كشور بومى شــده، هنوز نتوانسته اســت جاى خود را در مديريت منابع آب كشــور بــاز كند.مركــز بارورى ابرها در ايران فقط 2 فروند هواپيماى مســن »آنتونــوف« روســى آن هــم بــه صــورت اســتيجارى در اختيــار دارد كــه تجهيــزات بارورســازى ابرهــاى ايــن هواپيمــا نيــز قديمــى شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.