حضور عجيب رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) در مراسم تشييع شهيد حججى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيــس كميته امداد امام خمينى (ره) صبح ديروز با موتورســيكلت، خود را به مراســم تشييع شهيد حججى رســاند.به گزارش خبرگزارى آنا، بر اساس اين گزارش با توجه به اين كه خيابان هاى اطراف مراســم تشــييع پيكر شهيد حججى به دليل ازدحام جمعيت مســدود شــده و پليس اجازه تردد وسايل نقليه به اين معابر را نمىداد، ســيد پرويز فتاح مجبور شد با موتور سيكلت، خود را به مراسم برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.