»عرضه محورى« درآموزش و پرورش بايد به »تقاضا محورى« تبديل شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دبيركل شــوراى عالــى آموزش وپرورش گفــت: »عرضه محورى« درآمــوزش و پرورش بايد بــه »تقاضا محورى« تبديل شــود.به گزارش خبرگــزارى مهر ، مهدى نويد ادهم درجلســه مشــترك شــوراى معاونان وروســاى مناطق افزود: سند تحول بنيادين زمانى حالت اجرايى پيداخواهد كرد كه به مطالبه عمومى تبديل شــده ودرراســتاى آن نيزعزم ملى را به دنبال داشــته باشــد.نويد ادهم تصريح كرد: تجلى عينى »تقاضا محورى« درآمــوزش هاى فنى وحرفه اى قابل مشــاهده اســت و بصورت غيرعينى نيزدركل نظام تعليم وتربيت بايد حاكم باشــد.وى با تاكيدبراينكه »تقاضا محورى« ســبب پويايى و دگرگونى درآموزش و پرورش مى شود، گفت: معلم درنظــام تعليم و تربيت ياددهنده نيســت بلكه فراهــم آورنده زمينه يادگيرى اســت و آنكه بايد ياد بگيرد دانش آموز اســت پس بايد شــوق، هدف و تشنگى را در دانش آموز ايجاد كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.