هشدار پليس درباره فراخوانهاى تجمع براى همه پرسى كردستان عراق

KHABAR JONOOB - - اخبار -

فرمانده انتظامى اســتان كردســتان تاكيد كرد هرگونه تجمع، نيازمند طى مراحل قانونى اســت و با برپايى تجمعات خودســرانه و تهديد امنيت عمومى برخورد مىشود.

به گزارش آفتاب نيوز، ســردار اصلانى با اشــاره بــه فراخوان برخى منابــع و ســايتهاى غيرمجــاز در فضاى مجــازى گفت: ايــن فراخوانها غيرقانونــى اســت و هرگونه تجمــع، نيازمند طى مراحل قانونى اســت.به گزارش واحد مركزى خبر، ســردار اصلانى افزود: مســئول صدور مجوز براى تجمعات، فرماندارى ها اســت و براى اخذ مجوز بايد با فرماندارىها هماهنگى صورت گيرد.بر اســاس اين گزارش ،در پى برگزارى همه پرسى در كردستان عراق برخى سايتها و منابع اطلاع رسانى غيرمجاز و وابسته در تضاد با امنيت عمومى اقدام به پخش شايعات و فراخوانهاى غيرقانونى كرده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.