وزير كشور: اقتصاد مقاومتى كماكان اولويت دولت است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير كشــور گفت: از هر انديشه سياســى در دولت استفاده مىكنيم ولى خط و مشــى ما در اقدامات اجرايى، اعتدال اســت و استانداران بايد سياست اعتدال را سرلوحهى كارهاى خود قرار دهند.

به گــزارش خبرگــزارى برنا عبدالرضــا رحمانى فضلى در مراســم قدردانى از اسماعيل جبارزاده و معارفه مجيد خدابخش به عنوان استاندار آذربايجان شــرقى با بيان اين كه اقتصاد مقاومتــى كماكان اولويت اصلى دولت اســت، اظهار كرد: طبق برنامه در نظر داريم اقتصاد مقاومتى در اين دوره به جايگاه موثر و روشنى برسد.

وى با بيان اينكه ساماندهى آســيبهاى اجتماعى اولويت دوم دولت اســت، گفت: آسيب هاى اجتماعى يكى از دغدغه هاى رهبر معظم انقلاب اســت كه براى ساماندهى اين آســيبها تلاش خواهيم كرد. به گفته وزير كشــور، صيانت از آزادى فردى، حمايت از فعاليت تشــكلها و احزاب و برگزارى انتخابات باشكوه از ديگر برنامههاى دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.