هدف سفر رييس ستاد ارتش عراق از سفر به تهران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سرلشكر عثمان الغانمى رئيس ستاد ارتش عراق در راس هيات عالى رتبه نظامى وارد تهران شد و از سوى سرلشكر محمد حسين باقرى رييس ستاد كل نيروهاى مسلح در محل اين ستاد مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرفورى، هدف از اين ســفر هماهنگى و همكارى نظامى عنوان شــده است. رئيس ستاد مشــترك ارتش جمهورى عراق با سرلشگر محمد باقرى رئيس ســتاد كل نيروهاى مســلح كشــورمان ديدار و گفتگو كرد. عثمان الغانمى رئيس ســتاد مشــترك ارتش جمهورى عراق كه عصر ديــروز در راس يــك هيات عاليرتبه نظامى به تهران آمد، مورد اســتقبال رســمى سرلشكر محمد باقرى رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح كشورمان قرار گرفت.سرلشــكر باقرى و رئيس ســتاد مشــترك ارتش عراق در بدو ورود با حضور در يادمان شــهداى گمنام با نثار فاتحه اى به مقام شــامخ شهدا احترام گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.