رايزنى با رئيس دانشگاه علامه طباطبايى براى تصدى وزارت علوم

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيــس دانشــگاه علامه طباطبايى اعــلام كرد كه درباره مســئوليت وزارت علــوم با وى رايزنىهايى صورت گرفته است.حســين ســليمى در گفت وگو با خبرگزارى تســنيم، با اشــاره به گمانه زنىها براى انتخاب و معرفى وزير پيشــنهادى علوم، اظهار داشــت: درباره اين مسئوليت با بنده رايزنى شــده است.وى با اشــاره به اين كه هنوز پيشنهاد رسمى داده نشده اســت، گفت: ديدگاههاى كلى خود را درباره مسايل مهم آموزش عالى در اين رايزنى اعلام كردهام.به گزارش تســنيم، حسين ســليمى استاد روابط بينالملل، در شــهريور ســال 92 به عنوان رئيس دانشگاه علامه طباطبايى انتخاب شــد. امســال نيز پس از چهار ســال، حكم رياســت وى از سوى سرپرست وزارت علوم تمديد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.