شوراى نگهبان مخالف تفكيك ثبت اسناد از قوه قضاييه است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزيــر دادگســترى در خصوص طرح جدايى ســازمان ثبت اســناد از قوه قضاييه گفت: شــوراى نگهبان مخالف طرح جدايى سازمان ثبت از قوه قضاييــه بود.به گزارش مهر، ســيد عليرضا آوايــى در جمع خبرنگاران در پاســخ به اين ســؤال كه نظرتان درباره جدايى سازمان ثبت اسناد و املاك از قوه قضاييه چيست و اين طرح را چگونه ارزيابى مى كنيد، اظهارداشت: ايــن موضوع مربوط به قبل اســت، مدتى پيش اين موضوع طرح شــد و گويا شــوراى نگهبان با آن مخالفت كــرد، به نظر من ما فعلاً اولويت هاى مهم ترى در وزارت دادگســترى داريم، آن قدر خود وزارت دادگســترى مســئوليت هاى متنوعى دارد، اگر برســيم اين كارها را به سامان برسانيم شاكر خداوند هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.