مجرى تلويزيون درگذشت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مجــرى برنامه تلويزيونى ثريا بر اثر سانحه رانندگى درگذشت.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــد مهــدى طاهــرى مجرى ســابق برنامــه ثريــا در شــبكه يــك سيما شــب گذشــته در ســانحه تصادف درگذشــت.گفتنى اســت، پسر خردسالش نيــز در ايــن ســانحه جــان خــود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.