توليد آزمايشگاهى واكسن آلزايمر طى 6 ماه آينده

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضــو هيأت علمى گــروه عصب پژوهشــگاه رويان با بيــان اين كه پيش بينى مىشــود واكســن آلزايمر را طــى 6 ماه آينــده حداقل در فاز آزمايشــگاهى توليد كنيم، گفت: متوجه شــديم در بيمارى هاى چشمى كه شــبكيه عصبى چشم آســيب مىبيند و در ديابت و اختلال دوقطبى، عامل ســمى تشكيل مىشود.كوروش شاه پســند در گفت وگو با ايسنا، با اشاره بــه يكى از مهمترين پروژه هاى در دســتور كار خود، اظهار كرد: »توليد واكســن عليه عامل سمى آلزايمر« يكى از مهمترين پروژه هاى در دستور كار محسوب مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.