چگونگى پرداخت هزينه هاى دارويى بيماران نيازمند توسط خيرين

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيــس ســازمان داوطلبان جمعيت هــلال احمر گفت: خيريــن مى توانند كمكهــاى نقــدى خــود را از طريــق #5151*733* و شــماره حســاب 42/15000000 اين ســازمان نزد بانك ملت پرداخت كنند.تســنيم اين خبر را منتشر كرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.