احترام تمام قد ايرانى ها به شهيد حججى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

پيكر شــهيد حججــى ديروز بر شــانه هاى مردم تشــييع شد و مردم ايران در غم از دست دادن يكى از فرزندان شجاع خود به سوگ نشستند.

به گزارش خبرآنلاين، ديروز مراسم وداع با پيكر اين شــهيد مدافع حرم در ميدان امام حسين (ع) تهران برگزار شــد. پيكر مطهر اين شهيد امروز پنجشنبه در شهرستان نجف آباد به خاك سپرده مى شود.

حضــرت آيت ا... خامنه اى رهبــر معظم انقلاب اســلامى صبح ديروز (چهارشنبه) در كنار پيكر مطهر شهيد مدافع حرم محسن حججى در مسجد امام حسين (ع) حضور يافتند و ضمن قرائت فاتحه براى اين شهيد سرافراز علو درجات را مسالت كردند.

رهبــر معظــم انقــلاب اســلامى همچنيــن در ديــدار بــا خانــواده شــهيد حججــى خطاب بــه پدر، مــادر و همســر شــهيد محســن حججــى، فرمودنــد: ببينيــد، چــه غوغايى در كشــور راه افتــاده به خاطر اين جوان.ايشــان بــا تاكيد بر اين كــه خلوص و نيت پاك شهيد حججى موجب شــده كه خداوند اين شهيد را عزيز كند، تصريح كردند: شــهيد خيلى هســت؛ همه شهداى ما عزيزند، لكن خصوصيتى در اين جوان وجود دارد كه خداوند نام اين جوان عزيز شــما را بلند كرده است.

بــه گــزارش تابناك، پــس از حضــور حضرت آيــت ا... خامنهاى در كنار پيكر مطهر شــهيد حججى، انگشــتر و چفيه رهبرمعظم انقلاب اســلامى به همسر اين شهيد اهدا شد.در اين مراسم آيت ا... صادق آملى لاريجانــى رئيس قــوه قضاييه، علــى لاريجانى رئيس مجلس شــوراى اســلامى، حجت الاســلام سيد محمد على شــهيدى معــاون رييــس جمهور و رييــس بنياد شــهيد وامور ايثارگران به نمايندگى از رييس جمهور و اعضاى هيات دولت، ســردار پاكپور فرمانده نيروى زمينى سپاه پاســداران، ســردار وحيد حقانيان، حجت الاســلام ناطق نــورى، حجت الاســلام اژه اى، حجت الاسلام مصباحى مقدم، عباســعلى كدخدايى، دريادار فدوى، محمود احمدى نژاد و جمعى ديگر از مسئولان نظــام و فرماندهان نظامى حضور داشــتند. فرزند مقام معظم رهبرى نيز در اين مراســم حضور داشت.شــهيد مدافع حرم محســن حججى مرداد ماه سال جارى پس از اسارت به دســت تروريست هاى تكفيرى به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

هيـچ گاه قاتـلان اصلى شـهيد حججـى را فراموش نمى كنيم

حجت الاســلام عليرضــا پناهيان هم در مراســم تشــييع شهيد حججى در ميدان امام حسين (ع)، با بيان ايــن كه ما هيچ گاه قاتلان اصلــى حججى را فراموش نمى كنيم، ابراز داشــت: ما مى فهميم خنجرى كه ســر حججــى را بريد آمريكا و اســراييل تيز كــرده بودند. حججــى، قول مــى دهيم تا اســراييل را نابــود نكنيم آرام ننشــينيم.وى اضافه كرد: اســراييل تا تو را نابود نكنيــم صداقت مان بــراى عزدارى امام حســين (ع) ثابــت نمى شــود. ما اســراييل را يزيد و شــمر زمانه مى دانيم.

حســام الدين آشنا مشــاور رئيس جمهور نيز در كانال تلگرامى خــود، مقامات دولت ترامپ را خطاب قرار داد و نوشــت: قابل توجه كاخ نشــينان واشنگتن: قبــل از هر اقدام احتمالى عليه تهران، تشــييع پيكر بى ســر شــهيد حججى در ميدان امام حسين (ع) را به ياد داشته باشيد.

فرزند شــهيد حججى اما در مركز توجهات بود، نه فقط تصوير تــكان دهنده حضورش در كنار تابوت پدر، كه سبقت گرفتن حاضران در مراسم براى عكس يــادگارى گرفتن بــا او. آنچنان كه در حاشــيه همين مراســم نيروهاى نظامى با پسر شــهيد حججى عكس سلفى گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.