تاثير تبليغات لاغرى در ماهواره بر افزايش مصرف مواد مخدر در زنان

سن مصرف گل به 14 سال رسيده است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

زنانى كه سيگار مى كشند؛ تصوير آشناى خيابان هاى اين روزهاى شهرمان اســت. معضلى كه مى تواند نشانه تغيير سبك زندگى باشد.

سخنگوى وزارت بهداشت اخيرا با اعلام آمارى تاســف بار، خبر از افزايش مصرف دخانيات به خصوص ســيگار در ميان دختران جوان به نســبت پسران در كشــور داد اما چه دلايلى باعث مى شود كــه با وجود هشــدارهاى مكــرر جامعه پزشــكى به مصرف ســيگار، اين بار اين آتش در دامن زنان شعله ورتر شود.

مجيد ابهرى آسيب شناس و جامعه شناس كشــورمان در گفت و گو با جام جــم آنلايــن در توضيحاتــى در مــورد چرايــى گســترش اين آســيب اجتماعى گفت: تغيير ســبك زندگــى، تحت تاثير شــبكه هــاى ماهــواره اى و برخــى از دوستان باعث شــده تا برخى از دختران بــراى فخــر فروشــى و بزرگنمايى خود دســت به رفتارهايــى بزنند كــه باعث انحراف آن ها از مســير سلامت جسمى و سلامت اجتماعى گردد كه يكى از آن ها مصرف ســيگار قليان و حتى مصرف مواد مخدر اســت.وى افزود: متاســفانه در ســالهاى اخير افزايش تبليغات شبكه هــاى ماهواره اى بــراى لاغرى و برخى مراكز آرايشــى و ورزشى در اين زمينه باعث شــده كــه برخى از بانــوان فريب اين تبليغات را خــورده و به مواد مخدر گرايش پيدا كنند. چرا كه قرصهاى مورد نظــر و تبليغى اغلــب داراى آمفتامين و

مواد اوليه شيشــه بوده و اعتياد شديد و مشكلات روحى و رفتارى را براى آنان بوجود مى آورد.

اين اســتاد دانشــگاه اشــاره كرد: امروز شــيوع مصرف مــواد مخدرهاى گياهى از جمله گل، مشــتقات حشيش و برگ شاهدانه در ميان نوجوانان افزايش يافته كه بيشــتر طيف گروه ســنى 14 تا 25 ســال را در بر مــى گيرد و علت آن ترويــج مطالب دروغين مبنــى بر اعتياد آور نبودن آنها است.

بسـيارى از جوانان براى سـرگرمى به سمت دخانيات و خصوصاً قليان كشيده مى شوند

ابهرى نداشــتن برنامه براى اوقات فراغــت نوجوانــان و جوانان از ســوى نهادهاى متولــى را يكى از عوامل موثر در بروز اين معضلات دانسته و گفت: ما در اين مساله نه كمبود بودجه داريم و نه كمبود ابزار و ســخت افزارها و آنچه در اين زمينه خلا ايجاد نموده عدم مديريت اوقات فراغت آنان، پايين بودن نشــاط اجتماعــى ، گران بودن وســايل تفريحى و ورزشــى و مهمتر از همه عدم برنامه ريزى درســت براى نوجوانان و جوانان اســت چرا كه بســيارى از جوانان براى ســرگرمى و اوقــات فراغت به ســمت دخانيــات و خصوصا قليان كشــيده مى شوند.

وى در پايان وجود افســردگى در ميان افراد را دليل گرايش آنان به مصرف دخانيات و مواد مخدر ندانســته و گفت: بسيارى از اين زنان از قشر مرفه بوده و براى سرگرمى و پركردن اوقات فراغت به ســراغ مصرف اين گونه مواد كشيده مى شوند.

ابهــرى در پايــان تاكيــد كــرد: نخســتين گام براى مبارزه با اين آسيب اجتماعى، گســترش برنامه ها و آموزش هاى مهــارت فرزندپــرورى در خانواده هــا ،افزايش توليــدات فرهنگى از طريق رســانه هــاى نوشــتارى و صدا ســيما دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.