مردم ايران با حضور پرشور در تشييع پيكر شهيد حججى، قدرشناسى خود را به شهيدان نشان دادند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيسجمهــور گفت: مــردم عزيز ايران با حضور پرشــور و باشــكوه خود در مراســم تشــييع پيكــر مطهر شــهيد محسن حججى نشان دادند كه قدرشناس شــهيدان هســتند.به گــزارش فــارس، حســن روحانى رئيسجمهــور با حضور ســرزده در منزل شــهيدان غضنفرى، در فضاى صميمــى با والدين اين شــهداى عالى قدر دوران دفــاع مقدس ديدار و گفــت وگــو كرد.روحانــى چهارشــنبه شــب در اين ديــدار با تجليــل از ايثار، صبر و فداكارى شــهدا و خانواده معظم آنان اظهارداشــت: مــردم عزيز ايران به خوبــى قدردان شــهدا و خانــواده معظم شــهدا هســتند و امــروز نيز بــا حضور پرشــور و باشــكوه خــود در مراســم تشــييع پيكر مطهر شهيد محسن حججى نشــان دادنــد كه قدرشــناس شــهيدان مــى باشــند.رئيسجمهور تصريح كرد: عزت، اســتقلال و ســربلندى ما مرهون فداكارى هــا وايثارگري هاى شــهيدان اســت.عباس غضنفــرى ســال 65 و در سن 28 سالگى در منطقه شلمچه، مهدى غضنفرى سال 63 در سن 19 سالگى در منطقه دوكوهه و اســدا... غضنفرى سال 62 در منطقــه پنجويــن بــه درجه رفيع شــهادت نايــل آمدنــد. دو فرزند ديگر اين خانــواده نيز از جانبازان دوران دفاع مقدس هستند.

بنا بــر اخبار ديگــري رئيس جمهور همچنين شــب گذشــته با يكي از جانبازان دوران دفاع مقدس ديدار و با وي به گفت وگــو نشســت. رئيسجمهــور در ديدارى صميمى با سعيد شهريان جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس، ضمن اشاره به رشادت هــا و ايثارگرى هــاى شــهدا، جانبازان و ايثارگــران گفــت: مــردم ايــران همــواره قدرشــناس ايــن فداكارىهــاى فرزندان خود بوده و خواهنــد بود.رئيسجمهور در ايــن ديدار كه در فضايــى صميمى برگزار شــد، گفت: ديدار، ارتباط مداوم و خدمت به خانــواده ايثارگران و جانبــازان وظيفه مســئولان اســت.وى ايثــار و فــداكارى جانبــازان و شــهدا را بســيار حايز اهميت دانســت و اظهار داشــت: اگر فداكارى ها و ايثــار رزمنــدگان در آن دوران نبــود، امروز استقلال و عزت در كشور نداشتيم. رئيسجمهور با بيان اين كه مردم در دوران دفاع مقدس با تبعيت از راهبرى هاى امام، جانانه در برابر تجاوز صداميان ايســتادند، گفــت: ما هرچــه داريم از امام حســين(ع) و نهضت عاشــورا داريــم و ملت ايران راه ايســتادگى و مقاومت را از ســيد و سالار شهيدان آموخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.