درآمد ميلياردى سلبريتى ها از سكونت در ويلاهاى شمال ايران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اكنون شــمار ســلبريتى هايى كه اين گونه يك شــبه صاحب درآمــدى ميلياردى مىشــوند، دو رقمى شــده و بر خلاف گذشته، اين تجارت محدود به انگشتان يك دست نيســت. هم اكنون بســيارى از ســلبريتى ها براى چنين ويلاهايى، اساســاً رقمى پرداخت نمىكنند و كاملاً رايگان ويلا به نامشــان ســند مىخورد.به گزارش تابناك، شــمارى از ســلبريتى ها و چهره هاى پرطرفدار ســينمايى و ورزشى، از شكل گيرى يك بازار جديد در شــمال تهران، درآمدى بســيار كلان تر از فعاليت هاى مرسومشان به دست آوردهاند و صرفــاً با ســكونت گاه به گاهى در يك ويلاى تفريحى، صاحــب آن ويلاى ميلياردى شــدهاند؛ رويكردى كه ظاهراً با پيشــنهاد برخى انبوه سازان در مناطق شمالى ايران آغاز و اكنون مرســوم شــده است.ســلبريتى هاى ايران توانسته اند در ســال هاى اخير، برخى درآمدهاى مشــابه ســلبريتى هاى ساير كشــورها را فعال كنند و اكنون شمار بازيگران، ورزشــكاران و ســلبريتى هاى اينترنتى ـ كه از طريق تبليغ يــك كالا، درآمدهاى قابل

توجهى كسب مىكنند ـ رو به فزونى گذاشته و اين بازار رو گسترش و در حال توسعه اســت.البته سلبريتى ها روش هاى ديگرى كه چهره هاى مشــهور غربى به كار مىبرند، نيز براى كســب درآمد به كار گرفتهاند و از تبليغ پزشــك، دندان پزشك، مزون و كافه و... كه مىروند نيز براى كســب درآمد و يا صفر شــدن هزينه هــا بهرهبردارى مىكنند و بدين ترتيب، هنرمندان مىتوانند با اســتفاده از شــبكه هــاى اجتماعى ـ كه محدوديتى براى چنين تبليغاتى ندارد ـ براى چندصد هزار تا چند ميليون مخاطب شــان اين تبليغات مســتقيم يا غيرمستقيم را عرضه نمايند.در اين ميان؛ اما روشهاى عجيبى نيز براى كسب درآمد در حال گســترش اســت كه بيش از آن كه ابتكار عمل سلبريتى ها باشد، مدلهاى تجارى صاحبان برخى كســب و كارها بوده اســت. عجيب ترين روش، واگذارى ويلا با سلبريتى ها براى ارزش مضاعف يافتن مجموعه هاى ويلا در مناطق مختلف شمال كشور است؛ رويكردى كه در گذشته نيز وجود داشت اما اكنون دامنه وسيعترى يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.