ورود سازمان برنامه و بودجه به حل مشكل نقدينگى در حوزه دارو

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس كميســيون بهداشــت و درمان مجلس از ورود سازمان برنامه و بودجه به رفع مشكل نقدينگى در حوزه دارو خبر داد و گفت: بده ى بيمهه ا به صنعت دارو منجر به ركود در اين بخش شده است.به گزارش خبرگزارى فارس، على نوبخت افزود: طبق گفته مســئولان ســازمان غــذا و دارو اين بخــش درحال حاضر حــدود 4 هزار ميليارد تومان از بيمــه ها طلب دارد ، بنابراين مقرر شــده معاون اجتماعى ســازمان برنامه و بودجه كشور مبلغى را براى رفع مشكلات نقدينگى حوزه دارو به اين بخش اختصاص دهد.

بدهى سال 95 داروخانه ها به زودى تسويه مى شود مدير عامل ســازمان بيمه ســلامت، گفت: در چند روز آينده مطالبات داروخانه ها در ســال 95 در سراســر كشــور تسويه مي شــود.به گزارش خبرگــزارى مهــر، طاهر موهبتى با اشــاره بــه اين كه مطالبات مؤسســات خصوصى، داروخانه ها و بيمارســتان هاى دولتى در ســال 95 از ســازمان حدود 4 هزار ميليارد تومان اســت، ادامه داد: حدود 42 هزارمؤس سهطر ف قرارداد ارايه كننده خدمت با ســازمان بيمه ســلامت داريم و خوشبختانه با تدابير صورت گرفته مقرر شــد در چند روز آينده مطالبات داروخانه ها د ر سال 95 در سراسر كشور تسويه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.