حكم جالب قاضى براى يك شكارچى متخلف

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يك متهم به ارائه آموزشهاى محيط زيســت و تبيين مضرات شــكار غيرمجاز براى دانش آموزان محكوم شد.

به گزارش خبرگزارى فارس، رحمان پورحسين، سرپرست اداره پارك ملى بوجاق بندر كياشــهر گفت: فرد متخلفى حين شــروع به شــكار توسط مأمورين يگان حفاظت پارك ملى متوقف شــد و از وى يك قبضه ســلاح غيرمجاز به همراهى چند فشنگ شكارى كشف و ضبط شد.

پور حسين افزود: بر اســاس حكم صادره از سوى قاضى ،فرد متخلف پــس از اقــرار و اثبات بزه مرتكب شــده به تحمل پنج مــاه حبس تعزيرى محكوم شــد.وى تصريح كرد: با عنايت بــه قوانين قضايى و در نظر گرفتن مجازات جايگزين حبس در نهايت متهم به ارائه آموزش هاى محيط زيست و تبيين مضرات شكار غيرمجاز براى دانش آموزان و تحت نظر كارشناسان محيط زيست محكوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.