كودكان كار و خيابان »كد دار« مىشوند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور گفت: كودكان كار و خيابان كه شناســايى مى شوند هربار يك اسم و كدملى را بيان مى كنند، به همين دليل ما به دنبال آن هســتيم تا با توجه به شــكل ظاهرى كودك، يك »كد« براى او درنظر بگيريم.حبيب ا... مســعودى فريد در گفت وگوب اخبرگ زارى فــارس بيان كرد: ســازمان بهزيســتى در برنامه ششــم توســعه مكلف به ساماندهى كودكان كار شد هاست.

برخورد با كودكان كار مى تواند آنها را گرفتار مشاغل زير زمينى كند رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران نيز گفت: بســيارى از كودكان كار و خيابان به دليل فقر و نيازمندى به اين كار رو مى آورند و اگر به آنان فشــار بياوريم ممكن است از خيابان ها بروند اما گرفتار مشاغل زيرزمينى مانند مشاغل كار دركارگاه هايى كه دسترسى به آنها سخت است،شوند.

حسن موسوى چلك در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: همچنين با فشار آوردن به كودكان كار و خيابان، ممكن اســت درگير مشاركت در سرقت و جرائم ديگر از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.