افزايش سقف برداشت از خودپرداز براى زائران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سقف برداشــت نقدى از خودپردازها د راست انه اىايلام ،كرمانش اهو خوزســتان كه تردد زائران در آن ها بيشتر است از 200 هزار تومان معمول در شبكه بانكى به 500 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

به گزارش ايســنا،ديگر سياســتى كه اخيراً بانك مركزى براى زائران اربعين در نظر گرفت، تأمين ارز مسافرى براى آن هاست آن هم در شرايطى كه از 20 شــهريورماه به طور كلى ارز مسافرتى كه با نرخ مبادلهاى ارائه مىشد، از مجموعه مقررات ارزى حذف شده است.

شرايط خروج زائران از مرز مهران در ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى بــه گزارش ايلنــا، فرمانده انتظامى اســتان ايلام با اشــاره به آمادگى نيروى انتظامى براى تأمين امنيت گفت: خروج از مرز مهران براى شــركت در مراســم تاسوعا و عاشوراى حسينى صرفاً با ويزا و گذرنامه امكان پذير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.