تغيير نام »طب سنتى« به »طب ايرانى«

KHABAR JONOOB - - اخبار -

پس از طرح مناقشاتى درباره طب اسلامى و ايرانى، مديركل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى طبيعى، ســنتى و مكمل سازمان غذا و دارو نيز تاكيد كــرد كه توصيه هاى طبى كه در برخى روايات آمده، قابل تعميم نيســت و در عين حال اين روايت بايد از نظر درســت يا غلط بودن از ســوى علماى فن بررسى شوند.

به گزارش ايســنا، امير حســين جمشيدى با اشــاره به اظهارات مطرح شده در زمينه طب سنتى و اسلامى با بيان اين كه به نظر من تغيير نام طب سنتى به طب ايرانى اتفاق بسيار خوبى بود، افزود: بايد توجه كرد كه شمول طب ايرانى بسيار وسيعتر است. در عين حال نمىتوان طب ايرانى را كاملا از طب جديد تفكيك كرد و به نظر مى رســد ما زمانى مى توانيم ســامانه درمانى خوبى در كشــور داشته باشــيم كه از قابليتهاى طب ايرانى هم در طب جديدمان استفاد هكنيم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.