پيگيرى وزير ارتباطات درباره رفع حذف نرم افزار هاي ايرانى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزيرارتباطــات و فنــاورى اطلاعــات در يكــى از شــبكه هاى اجتماعى به ديدار با دبيركل اتحاديه جهانى مخابرات اشــاره كرد و گفت: در ايــن ديــدار مقرر شــد وى براى رفع مشــكل در حــوزه مخابرات و نرم افزار هــاي ايرانى، به طور ويژه پيگيرى كند.بــه گزارش »انتخاب«، بيستم شهريورماه امســال رسانه ها اعلام كردنــد، انجمــن جهانى تلفن همراه GSMA)( كه در زمان اعمال تحريــم هاى بين المللى خدمات خود را بــه ايــران ارائه مى كــرد، اكنون پــس از رفع برخى تحريــم ها، ارائه خدمــات مســتقيم به كشــور را به دلايل نامعلومى متوقف كرده اســت. محمدجــواد آذرى جهرمــى ديــروز چهارشــنبه در صفحــه توئييتر خود نوشــت: در ديدار دبيــركل اتحاديه جهانــى مخابــرات در اجــلاس اين اتحاديــه، بــر ضــرورت رفع حذف اَپهــاى ايرانــى و عضويــت دوباره اپراتورهــاى ايرانــى در GSMA تاكيد كردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.