مهم ترين علل گرايش بانوان به دخانيات

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه در كل از مهم ترين علل گرايش بانوان به اين معضل را مى توان در تغيير سبك زندگى ، فاصله گرفتن آنان از ارزشهاى دينى و معنوى و باورهاى فرهنگى دانست، گفت: امروز مادر و همسر بودن داراى منزلت اجتماعى به مراتب پايين تر از شــاغل بودن اســت كه اين تحت تاثير فضاى مجازى بوده و بســيار بد اســت چرا كه در دنياى غرب مادر و همسر بودن يكى از ارزشــهاى برتر معنوى در نهاد خانواده به شــمار مى آيد.ابهرى به فقدان آموزش مهــارت زندگــى در ميان خانواده ها و به نوجوانان و جوانان اشــاره كرده و گفت: مشــكلات و گرفتارىهاى اقتصــادى موجود در ميان خانواده هــا و فاصله گرفتن آنــان از تربيت اجتماعى صحيــح خود مزيد بر علت شــده و باعث بروز معضلات اين چنينى شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.