سازمان انتقال خون : بيش از اهداى خون، به تأمين پلاكت خون نياز داريم

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سخنگوى ســازمان انتقال خون گفت: با فرا رسيدن ماه محرمالحرام، اهــداى خون در كشــور تــا 6 برابر افزايــش يافته اســت ايــن در حالى اســت كه در قبال تأميــن خون، نياز به تأميــن پلاكت خون براى بيماران سرطانى به شدت احساس مى شود. شــبير حاجى بيگــى در گفت وگو با خبرگزارى ميزان در خصوص اهداى خون در ايام ماه محرم و صفر تصريح كرد: نيــاز به پلاكت جهــت درمان بيماران سرطانى و بيمارى هاى خون ريزى دهنــده ارثى بيــش از اهداى خون احساس مىشود، بنابراين مردم مىتوانند به جاى اهداى خون كامل، پلاكت را به روش فرزيس توليدى، اهدا كنند. در ايــن روش پلاكت را از خــون جدا كــرده و مابقى اجزاى خون مانند گلبولهاى قرمز و ســفيد به خون بازگردانده مىشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.