11 هزار و 500 نفر امسال در وزارت بهداشت استخدام مى شوند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مدير كل منابع انســانى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى گفت: سازمان مديريت و برنامهريزى مجــوز اســتخدام 11 هــزار و 500 نفــر نيــروى تخصصــى را در وزارت بهداشــت صــادر كــرده و آزمــون اســتخدامى آن آذر امسال برگزار مى شود.احمد ماهى در گفت و گو با ايرنا بيــان كرد: وزارت بهداشــت با كمبود شــديد نيرو به خصوص در رستههاى بالينــى و تخصصــى مانند پزشــكى، پرســتارى، مامايى و كادر بيمارستانى مواجه اســت، بر اين اساس درخواست اســتخدام نيرو و جبــران اين كمبود را به ســازمان مديريــت و برنامه ريزى ارســال كرديم و ســازمان مديريت و برنامهريزى براى تأمين نيروى انسانى مــورد نياز مراكز تازه تأســيس،مجوز اســتخدام جديدى را در سال 96 براى وزارت بهداشت صادر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.