تخصيص كدهاى ويژه جهت پرداخت نذورات به پروژههاى ستاد بازسازى عتبات

KHABAR JONOOB - - اخبار -

جانشــين معاونــت فرهنگــى و روابط عمومى ســتاد بازسازى عتبات از تخصيــص كدهاى ويــژه USSD جهــت پرداخــت وجوهــات محبــان اهــل بيــت(ع) به پــروژه هاى ســتاد بازســازى عتبات عاليــات و همچنين كنگــره عظيــم اربعيــن بــه صــورت جداگانــه خبــر داد.عليرضــا رادان در گفــت و گو با خبرگزارى فارس گفت: با يكــى از خدمات دهنــدگان كدهاى USSD هماهنگى هايى به عمل آمده است به طورى كه محبان اهل بيت (ع) مــى توانند وجوهــات و نذورات خود را از هــر نقطه ايران بــا تلفن همراه با ساده ترين گوشــى هاى تلفن همراه و بدون نياز به سيســتم عاملهاى خاص و بــا شــمارهگيرى #110*780* به صــورت اختصاصــى در پروژههــاى ســتاد بازســازى عتبــات عاليــات پرداخت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.