پرداخت حق بيمه كارفرمايان تأمين اجتماعى به صورت برخط

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديــركل دفتر راهبرى سيســتم هاى ســازمان تأميــن اجتماعى گفت: پرداخــت حق بيمــه كارفرمايان اين ســازمان به صورت برخــط از تمامى درگاههاى الكترونيكى بانك رفاه كارگران امكان پذير شد.

بــه گــزارش خبرگــزارى مهــر، علــى معيــرى اظهــار داشــت: كارفرمايــان ســازمان تأميــن اجتماعــى مىتواننــد بــه صــورت برخــط (آنلاين) نســبت به پرداخت حــق بيمه كاركنان خــود از تمامى درگاههاى الكترونيكــى بانــك رفاه كارگران اعــم از موبايل بانــك، اينترنت بانك، تبلــت بانــك، دســتگاه هــاى خودپــرداز، تلفنبانــك و كيوســك بانكى اقدام نمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.