استخدام شكارچى در فرودگاه مهرآباد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

فرودگاه مهرآباد در اقدامى عجيب و مخال فب اقوا نينزي ستمحيطى ، شــكارچى اســتخدام كرد تا با كشــتار پرندگان، باند پروا ز را بهاص طلاح ايمن سازى كند.

به گزارش مهر، در پى افزايش پرندگانى كه مزاحم نشست و برخاست هواپيماهــاى ورودى و خروجى به فــرودگاه مهرآباد هســتند، مديرا ناين فرودگاه طرحى با عنوان »‪Bird Strike‬ « )ضربه به پرندگان) را با هدف دور كردن پرندگان از ســطوح پروازى به منظور ايمن سازى پروازهاى در حال تقرب در اين فرودگاه اجرا كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.