علت وقوع سانحه مرگبار اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

در جلســه كميســيون ايمنى راه ها علت وقوع ســانحه اتوبوس حامل دانش آموزان محور بندرعباس- داراب مشخص شد.

به گزارش ايلنا، نودمين جلســه كميسيون ايمنى راه ها با حضور اعضا در وزارت راه و شهرســازى برگزار شــد و ضمن بحث و بررسى پيرامون دســتور كار جلسه، مشخص شــد علت وقوع ســانحه اتوبوس حامل دانش آمــوزان محور بندرعبــاس- داراب؛ خروج از محــور و واژگونى اتوبوس ناشــى از خســتگى و خواب آلودگى راننده بوده اســت ود رهمينراســت ا اطلاعيه شماره دو اين كميسيون درباره سانحه مذكور به تصويب رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.