حقوق و جايگاه اجتماعى بانوان مورد توجه جدى دولت دوازدهم

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون رئيــس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: حقوق و جايگاه اجتماعــى بانوان مــورد توجه جدى دولــت دوازدهــم اســت.به گزارش خبرگــزارى مهر، معصومه ابتكار در مورد اهميت انتقال ديدگاههاى دولت به افكار عمومى، بر نقش آموزش و پرورش براى آماده سازى جوانان و به ويژه بانــوان در ايفاى نقش مؤثر اجتماعى تأكيد كرد و افزود: دختران و پسران ما بايد از نوجوانى مهارت زندگــى را كســب كننــد و در اين مهم نظام آمــوزش و پرورش نقش بســزايى دارد و بايد در كنار نگاه به مباحث علمــى و افزايش محفوظات، مهارت هــاى زندگــى را بــه آنان آموزش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.