ساماندهى نذورات مردمى و توزيع آن در ماه محرم

KHABAR JONOOB - - اخبار -

كميته امــداد با هــدف ترويج فرهنــگ انفاق و ســاماندهى توزيع نــذورات مردمى بيــن نيازمندان در مــاه محرم و صفــر طرح »احســان حســينى« را اجرا مىكند.به گزارش خبرگزارى ميزان، ابوالقاسم رستگار، مدير كل انفاقــات، صدقات و امور اجرايــى كميتــه امــداد بيــان كرد: عزاداران علاوه بر اين كه مىتوانند كمك هاى نقدى، سبد كالا و غذاى گرم بســته بندى شــده را با مراجعه حضورى به دفاتر كميته امداد سراسر كشور، مســاجد و مراكز نيكوكارى تحويــل دهنــد مىتواننــد از طريق شــماره گيــرى كــد #،*8877*1 پرداخت از طريق اپليكيشــن ســكه و يا مراجعه به ســايت emdad.ir نذورات خود را پرداخت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.