خطاهاى انسانى عامل 70 درصد تلفات رانندگى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

در نشســت مشــترك مديــران روابط عمومــى وزارتخانه هاى راه و شهرسازى و آموزش و پرورش مطرح شــد كــه 70 درصد تلفــات رانندگى به دليل خطاهاى انســانى بوده و قابل آمــوزش در دوران مدرســه اســت. به گــزارش خبرگزارى فارس، قاســم بىنيــاز، رئيس مركــز روابط عمومى وزارت راه و شهرســازى، در ابتــداى جلســه با اعلام رقم خســارت سالانه ناشــى از تلفــات جانــى در تصادفات جــاده اى كــه بالــغ بــر 18 هــزار ميليــارد اســت، گفت: بيشــترين آمار فوتىهــا مربــوط بــه افــراد زير 40 ســال بوده كه هنوز در ســن آموزش پذيرى هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.