دفتر مشق بچه هاى ايرانى از كدام كشورهاست؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بر اســاس آمــار گمــرك در 5 ماهــه نخســت ســال 1396 قريب به 36 تن دفترچه مشــق، به ارزش ريالى 2147446703 و ارزش دلارى 66126 وارد كشــور شــده اســت.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، كشــور چين با صادرات 35 تن دفترچه مشق، بــا ارزش ريالــى 2074645778 و ارزش دلارى 63891 و همچنيــن كشــور امارات نيــز با صــادر كردن قريب به 414 كيلوگرم دفترچه مشق، بــه ارزش دلارى 1335و ارزش ريالى 43596825 جزو كشــورهايى هســتند كه ايــن محصول را بــه ايران صادر مى كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.