رتبه ايران از نظر ضايعات نخاعى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون تحقيقات دانشگاه علوم بهزيستى، گفت: ســالانه 400 هزار نفــر در حــوادث ترافيكــى مصدوم مىشــوند كــه 30 درصــد دچــار معلوليت شــده و 30 تــا 40 درصد افراد داراى معلوليت، دچار ضايعات نخاعى هستند.به گزارش خبرگزارى ميــزان، حميدرضا خانكــه ادامه داد: متأسفانه كشــور ما از نظر ضايعات نخاعــى در رتبــه ســوم يــا چهارم كشورهاى جهان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.