نام گذارى يكى از معابر تهران به نام شهيد آتش نشان حادثه پلاسكو

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يكى از معابر منطقه 11 تهران به نام شهيد آتش نشان حادثه پلاسكو نام گذارى شد.به گزارش خبرگزارى صدا و ســيما؛ در آســتانه فرا رسيدن روز آتش نشــان و ايام محرم يكى از معابر منطقــه 11 به نام آتش نشــان شــهيد حادثه پلاسكو »اميرحســين داداشى« نام گذارى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.