10نكته مهم در پرونده خاورى

پرونده در دادگاه انقلاب تعيين شعبه شد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

محمودرضــا خــاورى بــه زودى به صــورت غيابى و در دادگاه انقلاب به جرم فســاد مالى محاكمه مى شود، رسيدگى به اين پرونده قرار اســت در شعبه 15 دادگاه عمومى و انقلاب تهران باشد.

شش ســال پيش بود كه محمودرضا خاورى دقيقا در آغازين روزهاى پاييز 90 كشور را به مقصد كانادا ترك كرد. خاورى كه پيشتر از مديران بانك ملى ايران بود، دســتى هم در فسادهاى مالى بزرگ داشت بــه طورى كه در پرونده فســاد ســه هزار ميلياردى بارها نام وى مطرح شــد.خاورى كه خود فارغ التحصيل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقى بود، با اخذ تابعيت كانادا و فراهم كردن شــرايط زندگى در خارج از كشــور به بهانه شــركت در يك جلسه از كشــور گريخت.اگرچه حكم پرونده فساد ســه هزار ميلياردى براى همدست خاورى يعنــى اميرمنصور آريا صــادر و در نهايت هم اجرا شــد و نام خاورى چهار سال است كه در ليســت تعقيب پليــس اينترپل قرار گرفت اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملــى و بين المللى گره پرونده او باز نشده است.

در رابطه با خروج خاورى از كشور ســخنان بسيارى مطرح اســت كه تا كنون منابــع قضايــى و امنيتى هيچ كدام بر ســر نحوه خروج با هم همفكر و هم نظر نشدند. يكى از مسئولان قضايى كه نسبت به فرار خاورى خوشــبين نبود، قاضى ناصر سراج قاضى رســيدگى كننده به پرونده فساد سه هزار ميلياردى بود. او پس از فرار خاورى از كشــور گفت: قطعا دســتهايى در كار بوده تا خاورى را فــرارى دهند. در تاريخ 20 شهريور 90 آقاى خاورى رئيس بانك ملــى به عنوان ماموريــت، تقاضاى خروج از كشــور به انگلســتان را داشته است. در تاريخ 29 شــهريور با شماره 578669 با ماموريت وى به خارج از كشــور موافقت شد.سراج زمانى كه مسئوليت رسيدگى به اين پرونده را برعهده داشــت، اعلام كرد: در 6 مهر ماه ســال 90 مشاور نهاد و دبير هيــات نظارت بــر مســافرتهاى خارجى كاركنان دولت آن ماموريت را كان لميكن تلقى كرده است يعنى چند روز بعد از اينكه خاورى به خارج رفته اســت اين ماموريت كان لم يكن تلقى مىشــود و آقاى خاورى در هتلــى در انگلســتان و از طريق فكس استعفاى خود را به دفترش اعلام مىكند.

محمود احمدى نــژاد، رئيس جمهور سابق كشــور هم در خصوص فرار خاورى گفــت: مديرعامل بانك ملى را چه كســى فرارى داد؟ ما؟! مــن مكاتبه كردم با تمام مراجع مسئول، گفتم اين رد پا، اين آقا، اين آقــا و اين آقــا فرارى را دادنــد. اين كليد مســائل، بياوريد ببينيد تا مســائل روشــن شود.

رئيسجمهــور خاطرنشــان كــرد: ماجــراى فســاد بزرگ بانكــى را كه خود مــن پيگيرى كردم. من با كمك توده مردم از اين موضوع مطلع شــدم و وقتى به آنها گفتــم برويــد پيگير اين ماجرا شــويد آنها موضوع را به سمت دولت هدايت كردند.

پس از گذشــت شش ســال از فرار خــاورى و تلاشــهاى بى نتيجه مســئولان بــراى بازگردانــدن وى بــه كشــور، هفته گذشــته حجت الاســلام محســنى اژه اى در پاســخ به ســوالى در خصــوص آخرين وضعيــت پرونــده محمودرضا خــاورى و نحــوه برگــزارى دادگاه وى، گفــت: بلــه دادگاه برگــزار مىشــود. مــا همــه تلاش خود را بــراى برگرداندن اين فرد از طريق اينترپل انجام داديم كه نتيجه نداشت؛ حتى از طريق رســانهها هم اعلام كرديم كه وى بازگردد، اما اين فرد بازنگشــت و همينجا هم مجــدداً اعــلام مىكنيم كه اگــر بيايد حتما به نفــع او خواهد بود؛ چــون اگر در دادگاه باشــد مىتواند از خود دفاع كند و اگر نباشــد حكم او بهصورت غيابى صادر مىشود؛ لذا دادگاه اين فرد فكر كنم اوايل بــرج 8(آبان) مورد رســيدگى قرار خواهد گرفت.

غلامحســين اســماعيلى، رئيــس دادگســترى اســتان تهران هم در خصوص آخرين وضعيت پرونده محمودرضا خاورى گفت: اين پرونده تعيين شــعبه شده و قرار است در شعبه 15دادگاه عمومى و انقلاب تهران رسيدگى شود.

وى در خصــوص نحــوه برگــزارى دادگاه گفت: اگر اين فرد بازگشت كه هيچ، البته بعيد هم مى دانيم به كشــور بازگردد، در ايــن صورت دادگاه غيابى پرونده متهم را رسيدگى مى كند.

اما چند نكتــه در پرونده وى وجود دارد كــه ابهام دارد و بايد سرنوشــت آنها در دادگاهى كه قرار است به زودى برگزار شود، مشخص شود؛

همانطــور كــه گفته شــد يكــى از مســائلى كه در سايه فرار خاورى به دست فراموشى سپرده شد، موضوع كسانى است كــه در فرارش به وى كمك كردند. برخى منابــع پس از فرار خــاورى اعلام كردند: مديرعامل ســابق بانك ملــى ايران قبل از رفتن بــه خارج، در پرونــده تخلف بانكى بــزرگ چندين ســاعت بازجويى شــده و وزير اقتصاد از سفر وى به خارج از كشور اطلاع داشــته اســت. ســيد محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى ايران در كابينه اول محمود احمدىنژاد هم پس از بركنارى در بيانيــه اى اعــلام كرد: دســتهايى در دولت به فرار خاورى كمك كردند.

اگرچه در اين چهارســال تلاشهاى فراوانــى بــراى بازگرداندن خاورى شــد امــا از مهر ماه ســال گذشــته تاكنون نام خاورى در ليست اينترپل حذف شده است و با جســتجوى نام او هيچ داده اى نشــان داده نمى شــود. اگرچه كوتاهى فراوانى در خصوص بازگرداندن خاورى شد اما پس از برگزارى دادگاه بايد ديد نهادهاى مســئول چه پيگيرى هاى براى بازگردان خاورى كه پس از برگــزارى دادگاه، ديگر يك مجرم اســت و اينترپــل موظف بــه بازگرداندن مجرمان شناسايى شده ، مى كنند.

»مــا همــه تــلاش خــود را بــراى برگردانــدن اين فرد از طريق اينترپل انجام داديــم كه نتيجه نداشــت؛ حتــى از طريق رسانهها هم اعلام كرديم كه وى بازگردد، اما اين فرد بازنگشت و همينجا هم مجدداً اعلام مىكنيــم كه اگر بيايــد حتما به نفع او خواهــد بود؛ چون اگر در دادگاه باشــد مىتوانــد از خود دفاع كند و اگر نباشــد حكــم او بهصورت غيابى صادر مىشــود؛ لــذا دادگاه اين فرد فكــر كنم اواخر مهر و اوايل آبان برگزار مى شــود«، اين سخنان محســنى اژه اى در خصــوص برگــزارى دادگاه خــاورى اســت كه قرار اســت به صــورت غيابى برگــزار شــود. برگزارى دادگاه غيابى يك امرى اســتثنا در سيستم حقوقى است و در مورد خاورى اين سوال پيــش مى آيد كــه نحوه ابــلاغ برگزارى دادگاه به وى چگونه بوده اســت آيا ملاك همين اعلام رسانه اى است؟

اصــل بــر حضــورى بــودن احكام دادگاهها است. در نتيجه غيابى بودن حكم اســتثناء اســت و در اين خصوص تفســير بايد در محــدوده نص انجام شــود و حال اگر نســبت به حضــورى يا غيابــى بودن، شــك كنيم بايد اصل را بر حضورى بودن بگذاريم.

پــس از فرار خــاورى، -مديرعامل ســابق بانك ملى- از كشــور در سال 90 يكى از مسئولان با اشــاره به بخشنامهاى دســتور داد اولاً محمــود رضــا خاورى و همسر وى ممنوعالمعامله شده و حق انتقال اموال خــود را به فــرد ديگــرى نخواهند داشــت و ثانياً برخى املاك شناسايى شده در تهــران كه به نام اين دو نفر اســت نيز توقيف شد.

محســن مردعلــى دبير مرجــع ملى كنوانســيون مبارزه با فســاد در خصوص امــوال خارجــى ناشــى از عوايــد فســاد گفت: شــوراى مرجع، هماهنگى و سياست گذارىهــاى كميته اعاده را تشــكيل داده اســت كه وظيفــه اش اعاده اموالى اســت كــه از داخل به خارج از كشــور ارســال شــده اســت و يا از خارج به كشور منتقل شده اســت.در اين رابطه يك آيين نامه و قانون خاص اســترداد اموال نياز است چرا كه مشــابه اين قانون در 60 كشــور قرار دارد. خوشــبختانه بــه يــك پيــش نويس اوليــه در ايــن رابطــه رســيده و در حــال نهايــى ســازى آن هستيم. 7-اعتراض به حكم غيابى راى دادگاه تجديــد نظر ظرف مدت 20 روز پــس از ابلاغ واقعــى به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رســيدگى در همان دادگاه تجديد نظر مىباشــد، راى صادره قطعى اســت.اگر حكــم غيابى تلقى شــود در هــر حال قابــل واخواهــى و اگر حضورى محسوب شــود فقط ممكن است قابل تجديد نظر باشد.

يكى از نكات بسيار مهم در پرونده خاورى كــه اكنون بــه مرحله رســيدگى نزديــك شــده اســت، ضمانــت اجــراى حكم اســت. با توجه به اينكــه خاورى از كشــور فرار كرده و بعيد اســت بازگردد، موضــوع تضميــن اجــراى حكــم مطــرح اســت. محســنى اژه اى در اين رابطه مى گويــد: اگــر خــاورى محكوم به مســائل مالى باشــد ايــن قابل اجراســت امــا اگر محكــوم بــه حبس باشــد، فعــلاً كارى از دستمان برنمياد.

برخــى از حقوقدانــان معتقدنــد در صورتــى كــه خــاورى در دادگاه ايــران محكوم شود و وضعيت وى از حالت متهم به مجرم بــودن تغيير يابــد، پليس اينترپل موظف به بازگرداندن محكوم است كه اين مســاله نيازمند پيگيرى هاى هرچه بيشــتر مراجع بين المللى است.

يكــى از اســامى كــه در پرونــده مه آفريد همچون نــام محمودرضا خاورى به حاشــيه و بعدا هم به دســت فراموشــى ســپرده شــد، نام مهرگان خســروى برادر مــه آفريد بود كه همچون خاورى اتهامات و ابهاماتى در رابطه با نقش وى در پرونده فســاد ســه هزار ميلياردى مطرح بود. اين فــرد هم همچــون خاورى از كشــور رفت با اين تفــاوت كه گويا مهاجــرت كرده و از مجارى قانونى از كشــور رفته اســت. حال ســوالى كه در اين رابطــه مطرح مى شــود اين اســت كه بــا توجه بــه نزديك شــدن زمان محاكمه خــاورى، آيا روندى مشــابه آنچه براى پيگيرى پرونده خاورى رقم خورد براى مهرگان خســروى هم

اتفاق مى افتد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.