روزگار متفاوت خلبـان اصولگـرا

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عبــاس طاهرى/ اگر ايــن روزها منتقدان مديريت شــهرى قاليباف در 12 ســال گذشــته كه اكنون در شــوراى شهر و شــهردارى به قدرت رســيدهاند، سكوت را بر انتقاد ترجيح دادهاند شــايد به اين دليل باشد كه مرد تنهاى اصولگرايان خود در لاك سنگين سكوت فرورفته. سه آزمون و سه شكست، كارنامه ژنرال اصولگرا در عرصه انتخابات رياست جمهورى اســت؛ محمد باقر قاليباف روى ارديبهشت امسال حساب زيادى باز كرده بود اما اين بار او كسى نبود كه تصميم سازان پشت پرده اصولگرا حاضر باشــند تخم مرغ هايشان را در ســبد او بچينند. پيش از انتخابات، اردوگاه اصولگــرا عزمش را جزم كــرده بود تا رقيبى جدى براى حســن روحانى علم كند؛ كســى كه در قد و قواره رياســت جمهورى باشــد. اصولگرايان كه در اين دوره فرمانشــان به دســت گروه جمنا ســپرده شده بود، ترجيح دادند اين بار به ســراغ كســى بروند كه در كارنامهاش شكست انتخاباتى نداشــته باشــد، به همين دليل هم تصميم گرفتند از ابراهيم رئيسى حمايت كنند. بخشــى از ســنتىها، پايدارىها و نواصولگرايان همه پشت سر اين روحانــى كه به تازگى حكم توليت آســتان قدس رضوى را دريافت كرده و پس از ســالها از قوه قضاييه خارج شــده بود، ايســتادند و او را نامزد نهايى خود معرفى كردنــد. در نتيجه اين معادلات درونجناحى قاليباف بر عكس انتخابات 84 و 92 نتوانست بخت خود را در اين كارزار بيازمايد. او كه ابتدا از نامزدهاى مطرح جبهه مردمي نيروهاي انقلاب بود، پيش از فرارسيدن روز رأىگيرى از حضور خود در انتخابات انصراف داد و اعلام كرد، تمام ظرفيت و حمايت خود را در اختيار ابراهيم رئيسى قرار مىدهد، انصرافــى كه البتــه خود راضى به آن نبود. اين را مــى توان از اظهارات او در مرداد ماه امســال به روشــنى فهميد:»در ســال 92 همه قول دادند وحــدت كنند اما همه توافقاتى كه صورت گرفــت به هم خورد؛ مجموعه اين اردوگاه به اين نتيجه رســيد كه اگر وحدت كرده بودند نتيجه ديگرى رقم مىخورد. من احســاس كردم اين جا بايد به وحدت تمكين كنم. البته برخى به من گفتند كه تو كنار رفتى و آراى تو به ســبد رقيب رفت ولى من گفتم اگر بمانم باز مى گويند به خاطر همين، اردوگاه شكســت خورد. تحليل ما اين بود كه بايد يكى كنار برود و همه به من نگاه مى كردند«. قاليباف ساكن كدام ساختمان شد؟

اما اين تنها داغ سياســى براى قاليباف نبود؛ او هم رياست جمهورى را از دست داد و هم رياست بر ساختمان خيابان بهشت را. قاليباف كه قصد نداشت بدون آن كه به صندلى رياست جمهورى در پاستور برسد، صندلى شــهردارى تهران در خيابان بهشــت را رها كند بعد از انتخابات رياســت جمهورى و با پيروزى قاطع اصلاح طلبان در شــوراى شهر تهران مجبور شــد كليد »بهشــت« را هم به مديران جديد تحويل بدهد. بعد از رفتن او از شــهردارى چشم ها به سمت آينده اش دوخته شد. همگان مشتاق بودند بدانند او بعد از 12 ســال رياست بر شــهرداى تهران حالا قرار است كجا برود؟ گزينه هاى زيادى روى ميز گذاشــته شــد و هر رفتار و ديدارى از

ســوى فرمانده اســبق نيروى انتظامى به آينده كارىاش ربط داده مىشد. روزى كه عكس هاى او با على محمد نوريان، سرپرســت ســابق دانشگاه آزاد اســلامى در يك قاب منتشــر شــد خيلى ها منتظر بودند تا شــهردار سابق به ســاختمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى برود و جايگزين محسن هاشمى رئيس كنونى شــوراى شهر تهران و معاون عمرانى سابق دانشگاه آزاد شود. تغيير و تحولاتى كه در دانشگاه آزاد اتفاق افتاده بود اين گمان را بــه واقعيــت نزديك مى كرد اما اين اتفاق نيفتــاد. حرف و حديث زياد بود؛ برخى مى گفتند او ممكن اســت دوباره لباس نظامي بر تن كند و به خاستگاهش، سپاه باز گردد. عدهاى شايعه كرده بودند كه قاليباف به مشهد خواهد رفت و برخى ديگر مى گفتند تابستان امسال او را در رياست ستاد اجرايى فرمان امام(ره) خواهيم ديد. در اين ميان، شــمارى ديگر از رياست بنياد مســتضعفان ســخن مىگفتند، اما هيچ كدام از اين اتفاق ها نيز نيفتاد. عضويت در مجمع تشــخيص مصلحت نظام گزينه ديگر مطرح شده بود كه سرانجام رنگ واقعيت به خود گرفت. قاليباف مرداد ماه امسال براى اولين بار به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمد و گمانهزنىها در اين باره به پايان رســيد. جايگاه ادارى قاليباف بعد از خروج او از ســاختمان بهشــت هر چه باشــد جواب يك ســؤال مهم مبهم باقى مانده است؛ دليل رفتارهاى سياســى قاليباف از روزهاى بعد از انتخابات تا امروز كه گاه با مواضع، ديدارها و نامه هاى جنجالى همراه بوده و گاه ســكوتى غيرمنتظره را در پى داشته، چيست؟ سكوت تاكتيكى

از فــرداى همان روزى كه نــام روحانى از صندوق رأى بيرون آمد ژنرال هــاى اصولگرا كه مىتوانند نامزدهاى بالقوه اين جناح در انتخابات 1400 باشــند، هر يك ســرگرم طرح و برنامهاى بلند مدت شــدند. سعيد جليلى خيمه »دولت ســايه« خود را بر پا كرده و ديدارها و سخنرانىهايش بــراى تبليغ و ترويج قرائت مد نظر خود از اصولگرايى ادامه دارد. ابراهيم رئيســى نيز كه تا پيش از اين به عنوان چهرهاى سياســى شناخته نمىشد، تصميم گرفت به عنوان يك سياســتمدار به فعاليت خود ادامه دهد. دفتر او در مشــهد شلوغ و پرهياهوســت و او هر روز براى مخاطبانش از سياست مىگويــد. در اين ميــان قاليباف كه پيامش در فــرداى روز رأىگيرى از پايان نيافتن رقابت انتخاباتى براى او حكايت مىكرد، در ادامه با انتشــار نامهاى خطاب به جوانان اصولگرا خواستار شكلگيرى نواصولگرايى شد. اما اين تب و تاب مدتى است فروكش كرده. آيا روزه سكوت او كه پيش از ايــن نقــش مؤثرى در جريان اصولگرايى داشــته و در ســازوكارهاى انتخاباتى يــك ضلع وحدت اصولگرايى بوده اســت طولانىمدت خواهد بود؟

اما به راســتى راز ســكوت مرد هميشــه دوم اصولگرايان چيست؟ ســكوت او را شايد بتوان در تلاش براى انتخابات 1400 آن هم براى بار چهارم تفسير كرد. به نظر موافقان اين تحليل، قاليباف در حال رصد فضاى سياســى كشور اســت چرا كه اگر قرار باشــد بار ديگر حضور در رقابت انتخابات رياســت جمهورى را تجربه كند، اين بار بايد با دســت پر وارد ميدان شود تا مرد اول جناح اصولگرا و چه بسا تنها نامزد اين جناح باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.