احمدىنژاد بزرگ ترين مانع لاريجانى براى كانديداتورى!

KHABAR JONOOB - - سياسي -

محمود احمدى نژاد با نگارش نامه اخيرش نشان داد كــه رويه او در تلاش براى به فراموشــى ســپردن عملكرد 8 ســالهاش در دولت، هم چنــان ادامه خواهد داشــت.انتخاب نوشــت: نامه مذكور بر ســه موضوع پرونــده احمدى نژاد، شــكايت علــى لاريجانى از او و ماجراى بازداشــت بقايى متمركز شــده. مطالب مذكور بارها به انحاى گوناگون توسط احمدى نژاد تكرار شده اند و از اين منظر، محتواى نامه، نكته جديدى نيســت. قابــل پيش بينى اســت كــه هدف او از نــگارش چنين نامــه هايى، نه پيگيرى حقوقــى و قضايى يك موضوع مشخص، بلكه بهره بردارى سياسى از آن است. اتفاقى كه در ساليان گذشــته بارها تكرار شده.اول اين كه او به دنبال به فراموشى سپردن عملكرد غيرقابل دفاع خود است. بزرگ ترين انتقاد جريان اصلاح طلب و اعتدالگرا به احمدى نژاد، عملكرد وى در دوران 8 ســاله رياست جمهورى به ويژه در حوزه اقتصادى اســت. تصميمات آنى، شخصى و بدون كارشناسى وى در موارد متعددى باعث افول شاخص هاى اقتصادى كشور شد. اين تنزل در بدو امر مشــخص نبود و بعضاً چاشــنى پوپوليســم نيــز به آن اضافه مى شــد و ظاهر تصميمــات را براى تــوده مخاطبانــش موجه مى كرد. اما با گذشــت زمان براى بســيارى از مردم مشخص شد كه چنين اقداماتى چــه تبعاتى داشــته. در حوزه بين الملــل نيز تصميمات مشــابهى اخذ مى شــد كه نتيجه آن انــزواى ايران در جامعه جهانــى، دادن بهانه به نهادهاى بين المللى براى تحريم و در نهايت تحت فشــار قرار گرفتن كشور بود. اكنون با گذشــت 4 ســال از دولــت دوم احمدى نژاد، او بــه جاى پاســخ دادن به اين بى تدبيــرى ها، تلاش دارد تــا از طريق مطرح و برجســته كردن موضوعاتى بــى ربط، اتهامــات اصلى خود را به ورطه فراموشــى بكشاند.موضوع دوم، عدم ثبات در تصميمات و موضع گيــرى هاى اوســت. احمدى نژاد، تا پيش از شــهردار شــدن در تهــران، يك مدير ميانى به شــمار مى رفت. از قضا در آن دوران از حاميان مرحوم آيت ا... هاشمى بــود. موارد متعــددى از تعريــف و تمجيدهــاى او از آيت ا... هاشــمى ثبت شــده. احمدى نژاد در انتخابات مجلس ششم، رئيس ســتاد آيت ا... هاشمى در نارمك بود. در سال 84، پس از كانديداتورى در انتخابات، به تصميــم نهايى اصولگرايان در مــورد كانديداى نهايى، پشــت پا زد و انصــراف نداد. او پيــش از ثبت نام در انتخابــات هــم از طريق محســن هاشــمى، از آيت ا... هاشــمى رفســنجانى كســب تكليف كرده بود، اما پس از پيــروزى در انتخابات، با چرخشــى 180 درجه اى، ناگهان تبديل به بزرگ ترين دشــمن آيت ا... هاشــمى شد.گذشــته از ايــن مصداق خاص، احمــدى نژاد در 4 ســال اول حضورش در دولت، در مسير خواست غالب اصولگرايان گام برداشــت تا جايى كه از ســوى آن ها بــه تعبيرات غلوآميزى همچــون رئيس دولت كريمه و معجزه هزاره ســوم هــم نايل آمد. اما هميــن فرد در 4 ســال دوم رياست جمهورى اش پس از عبور از گردنه انتخابات 88، به بخش سنتى اصولگرايان هم پشت كرد. هرچند سهم اصولگرايان هم در اعلام برائت ناگهانى از او و شــانه خالى كردن از زير بار مسئوليت حمايت از وى كم نيست.اكنون بايد پرسيد آيا مى توان به مواضع فردى اعتماد كرد كه با هر نســيمى به ســمتى ديگر مى چرخد؟ يك روز ســتاينده آيت ا... هاشمى است و روز ديگر دشمن شماره يك او. يك روز به اصولگرايى اش مــى نــازد و روز ديگــر به جدايــى از آن ها.ســومين موضــوع، موج ســوارى احمدى نژاد و ســطحى كردن تحليــل ها از ســوى اوســت. به طــور مثــال، احمدى نــژاد در نامه مورد نظر به احتمــال كانديداتورى على لاريجانى در انتخابات سال 1400 هم اشاره كرده است، موضوعى كه همين چند روز پيش به عنوان يك تحليل از رفتار اخير لاريجانى برداشــت شده بود و بلافاصله ســر از نامه احمدى نژاد درآورده اســت تا بلكه از اين رهگذر، بخشى از افكار عمومى را تحريك كند.اين كه فردى مانند لاريجانى قصد كانديداتورى داشته باشد يا نه، چه ارتباطى با شــكايت چند سال پيش او از احمدى نژاد دارد؟ گويا توهم و خود بزرگ پندارى او به حدى رســيده است كه تصور مىكند كه اگر به فرض، فردى مانند على لاريجانى قصد كانديداتورى داشــته باشــد، بــزرگ ترين مانع بر ســر راه او، احمدى نژاد اســت؛ آن هــم احمدى نژادى كــه در انتخابات اخير رياســت جمهــورى ردصلاحيت شــد و پيش بينــى تكرار همين سرنوشت براى او كار دشــوارى نيست.بى ترديد خود احمدى نژاد پاسخ اين سؤال را مى داند اما ظاهراً هدف او موج سوارى و ســطحى كردن مسايل و موضوعات است تا بلكه از اين رهگذر، نام خود را نيز مطرح كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.