سياسى شدن سپاه »حرف مزخرفي« است

KHABAR JONOOB - - سياسي -

ســردار حســين دهقان گفت: دو روز پيش آقاى فــدوى - فرمانده نيــروى دريايى ســپاه- را ديدم كه مى گفت يك زمانى به ناوهاى آمريكايى اعلام كرديم كــه مى خواهيد از آب هاى ما عبــور كنيد بايد با زبان فارسى با ما صحبت كنيد و الان همين كار را مى كنند. مشــاور فرماندهــى كل قوا در حوزه صنايــع دفاعى و پشــتيبانى و وزير ســابق دفــاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح با حضور در برنامه »دستخط«، درباره نماندن در دولت دوازدهم گفت: از قديم ضرب المثلى هســت كه مــى گويد »صلاح مملكت خويش خســروان دانند«. به هر حــال آقاى روحانى به عنوان رئيس جمهور بايد همكاران خود را متناســب با سياست ها و برنامه هايى كه در اين دوره دارند انتخاب مى كردند. حق انتخاب هم با ايشــان بود كه فرد ديگرى را انتخاب كردند. ما هيچ گاه دلخورى نداشــتيم، چه دلخورى؟ وقتى اصل، خدمت به انقلاب و نظام و مردم باشد دلخورى معنى ندارد. اهم اظهارات حسين دهقان به نقل از خبرگزارى ها به شرح زير است:

{جايــى نبود كه با دولت بحث و چالشــى در كمك كــردن در حوزه دفاعى پيدا كنيد؟} خير. با آقاى رئيس جمهور از ابتداى جنگ كار مى كرديم و همكارى داشــتيم، با ايشان نسبت به مسائل دفاعى و امنيتى اشتراك نظر داريم؛ به اين معنا كه تقويت نيروهاى مسلح و بنيه دفاعى كشور يك اصل است. اگر جايى بحثى مطرح مى شد بحث محدوديت منابــع بود كه به طور طبيعى براى همه وجود داشــت. ما »ديپلماســى دفاعى« را به تمام معنى توانستيم عملياتى كنيم.

{در صحبت هايى كه با شما شد، اشاره كرديد بودجه تقويت بنيه دفاعى ما نسبت به قبل 2 و نيم برابر شده است. آقاى جهانگيرى در مناظرات انتخاباتى گفت 4 برابر شده اســت. كدام عدد صحيح اســت؟} هر دو درست است. ما تا پايان 95 را بيان مى كرديم و ايشــان بودجه پيش بينى شــده در ســال 96 را بيان مى كردند. اين را وقتى با 92 مقايسه كنيم هر دو عدد درست است.

{از پايگاه همدان هنوز روس ها اســتفاده مى كنند؟} خير. اين مناقشــه بى ربط سياســى در سطح كشور شد كه هيچ پايه و اساسى هم ندارد. طبق قانون اساسى جمهورى اســلامى ايران حق ندارد كه به هر كشــور خارجى پايگاه دهد. لذا بحث همدان كه مطرح شد بحث پشتيبانى از سوريه بود.

بحث كردســتان و كردســتانات بحث جديدى نيســت ولى چنين اقدامى اولاً خود كردها را در يك مخمصه ژئوپولتيكى قرار مى دهد، با همه دنيا و آب هاى آزاد دنيا قطع رابطه مى دهد و از آن طرف، يك نوع تهديد منطقه اى براى تمام كشــورهاى همســايه آنها ايجاد مى شود. شايد بارزانى دنبال يكسرى امتيازات از دولت مركزى است. اين طور نيست كه ايشان بتواند هر كارى خواست انجام دهد.

{سر قضيه فاو اين درست است كه مى گويند قدرى سياسى شدن سپاه به خصوص انتخابات اين امر اتفاق افتاد؟} اين ها حرف هاى مزخرفى اســت. مثلاً يعنى چى كه ســپاه سياســى شــد؟ اين بحث ها را سياسيون مى كنند والا احدى از بچه ها و فرماندهان سپاه تا زمانى كه جنگ بود هيچ گاه نگاه شان به پشت جبهه نبود؛ دليلى نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.