نبايد به دنبال سناريوسازى از همنشينى خاتمى و لاريجانى بود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

يــك چهره اصولگــرا در رابطه با همنشــينى على لاريجانى و ســيد محمد خاتمى در مراســم ختم آيت ا... راســتى كاشــانى گفت: اين ديدار نه فاجعه آميز است و نه مسرت بخش.

گزيــده اى از اظهــات احمد توكلــى را در ادامه مى خوانيد:

مجلس ختم هم مانند مجلس عروسى است. همه فاميل ها همديگر را مى بينند. همه دوســتان و آشــنايان بــراى ابراز همــدردى مى آيند. به خصوص در مراســم علماى بزرگ اين مســاله بيشــتر ديده مى شــود. اين جور حوادث در اين چنين مراسمى طبيعى است و در لحظه تصميم گرفته شده است. به نظر نمى رسد اين مسأله برنامه ريزى شــده باشــد. احتمالاً آقاى خاتمى، آقاى لاريجانى را خيلى قبول نداشته باشد و عكس آن هم صادق اســت. اين ديدار يك اتفاق معمولى اســت. اين ديدار نه فاجعه آميز است و نه مسرت بخش! نه از اين ديدار چيزى به آقاى خاتمى مى رسد و نه به آقاى لاريجانى. هر كدام عقايد خودشــان را دارند و ممكن اســت آقاى لاريجانى هم مثل من، آقاى خاتمى را مقصر بداند. اين ديدار عرفى بوده نه سياسى.

ديدار با آقاى خاتمى كه جزو حرام هاى اوليه نيست. اگر كسى بخواهد با او ديدار و گفت و گو كند اين عمل را انجام مى دهد، نيازى به داســتان ســازى ندارد. من مجلس ختم والده آقاى خاتمى رفته بودم، اين به اين معنى نيست كه مواضع آقاى خاتمى در سال 88 را قبول دارم يا ايشــان را بدون مســئوليت در اين اتفاق مى دانم. حضور من و امثال من در آن مراسم به خاطر ادب دينى بود و نه مواضع سياسى. من با مواضع آقاى خاتمى در ماجراى فتنه 88 موافق نيســتم و ايشــان را مقصر و سهيم مى دانم اما زمانى كه والده ايشان به رحمت خدا رفت در مجلس ختم شان شركت كردم. اين درست است كه عده اى بخواهند اين ديدار را به تغيير ايدئولوژى من تفسير كنند؟ خير. اينجا بحث اخلاق است كه رعايتش لازم است و من حداقل سعى مى كنم رعايت كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.