فرمانده سپاه: داعش تا 2 ماه ديگر نابود مىشود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

فرمانده كل ســپاه گفــت: اكنون داعــش پس از پنج ســال در حال جمع آورى و نابودى است. انشاءا... همان طور كه حاج قاســم ســليمانى قول دادهاند داعش تا دو ماه ديگر جمع مىشــود. به گزارش ايســنا، سردار محمد على جعفرى همچنين با بيان اين كه طول كشيدن جنگ به مدت هشت سال دستاورد هاى بزرگى داشت، اظهــار كرد: بــزرگ ترين دســتاورد جنــگ پيروزى مســتضعفين و مظلومين تحت ســتم بوده اســت. محور اصلى انقلاب اســلامى ايســتادگى در برابر ظلم است. وى گفت: ايســتادگى در برابر نظام ســلطه با دســتگيرى از عاشــورا و حركت گســترده جوانان ما در منطقه مشــخص اســت و تجلى آن در شــهيد حججى است كه خداوند اراده كرد كه اين شــهيد نماد شــود و معناى آن اقتدار اســلام، مكتب تشــيع و مكتب عاشورا است.ســردار محمد على جعفــرى افزود: فرهنگ شــهادت در بين جوانــان امروز ترويج شــده و مىبينيم كــه مدافعان حرم در نقطــه درگيرى كه كيلومترها دورتــر از مرز ايران اســت براى انقلاب اسلامى و در راستاى مقاومت اسلامى از كشورهاى مختلف در جبهه ســوريه مىجنگند زيرا مىدانند كه اين جبهه ادامه همان جبهه حق و باطل اســت.فرمانده ســپاه تصريح كرد: اســرائيلىها از اتفاقاتى كــه در منطقه رخ مىدهد مىترســند و اخيرا بيــان كردنــد كه ايــران پيروزمندانه در مرزهاى مــا حضور دارد و در حــال از بين بردن داعش اســت. آن ها اين افراد را لشــكر ايران مىنامند ولى اينها لشــكر اســلام هستند. سردار جعفرى گفت: توسعه به سبك غربى در كشور ما جواب نمىدهد و بايد بومى باشد، همانطور كه در جنگ عمليات بيت المقدس به صورت كلاســيك اجرا نمىشد، در توسعه كشور نيز نگاه بايد بومى باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.