حمايت عارف از نماينده زرتشتى شوراى شهر

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رييــس فراكســيون اميــد مجلــس در واكنش به حواشى ايجاد شده در مورد يك عضو زرتشتى شوراى شهر يزد، گفت كه همه بايد به قانون و راى مردم احترام بگذارند.به گزارش ايلنا، محمد رضا عارف در واكنش به حواشــى مربوط به صدور حكم ديوان عدالت ادارى به منظور توقف فعاليت »ســپنتا نيكنام« عضو زرتشتى شــوراى شــهر يزد كه در پى شــكايت يكى از اعضاى اصولگراى اين شــورا به ديــوان عدالت ادارى صورت گرفــت، اعلام كرد: موضــع ما در ايــن رابطه، موضع قانون اســت.وى با اشــاره به ابلاغ نامه دبير شــوراى نگهبان در زمان بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات شــوراهاى شهر و روستا كه بنابر قانون توسط مجلس انجام مى شود، از پيگيــرى هاى اعضاى فراكســيون اميــد در آن زمان خبر داد و با تاكيــد بر مذاكرات نماينــدگان با رييس مجلس در همان برهه زمانى گفت: زمانى كه نامه اوليه توســط دبير محترم شــوراى نگهبان دريافت شد، نماينده فراكسيون اميد ضمن رايزنى از طريق رييس مجلس، تاكيد كرد كه بنابر قانون، هيات نظارت بر انتخابات شــوراهاى شــهر و روســتا متشــكل از نماينــدگان مجلــس، در اين رابطه تصميم گير اســت.رييس فراكســيون اميد همچنين با اشــاره به عضويت اين عضو شوراى شــهر يزد در چهارمين دوره شوراى شهر يادآور شد: اين نماينده زرتشتى در دوره قبل نيز عضو شوراى شهر يزد بوده و بنابر قانون و تحت نظارت مجلس وقت، تاييد صلاحيت شده بود و از مردم راى گرفته بود و در دوره پنجم نيز همين روال طى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.