ردپاى آزمايش موشك روسى در آسمان اروميه

KHABAR JONOOB - - سياسي -

معــاون عمليــات قــرارگاه پدافند هوايــى خاتــم الانبيا(ص)، گفت: شــىء نورانى در آسمان شــب گذشته، مربوط به آزمايش موشــك بالســتيك روسيه بوده اســت.به گزارش خبرآنلاين، در پى رؤيت شــىء نورانى در آسمان برخى از نقاط كشور، امير ســرتيپ دوم عليرضا الهامى اظهــار كرد: حوالى ســاعت 19 سه شــنبه بر اســاس گزارش پست هاى ديده بانى شبكه پدافند هوايى و همچنين گــزارش هاى مردمى رؤيت يك شــىء نورانى در آســمان كشــور واصل شد و قرارگاه پدافند هوايى بر اساس مأموريت خــود آمادگى لازم بــراى مقابله و حتى درگيــرى با اين شــى نورانــى را ايجاد كــرد.وى گفت: بررســى هــاى دقيق و كارشناســى پدافند نشــان داد كه رؤيت اين شــىء نورانــى مربوط به موشــك بالســتيك‪RS- 12M‬روســيه بــا برد 1000 كيلومتر بوده اســت كه از ميدان تيرى در شــمال درياى خزرشليك و در محلى به نام ســارى شــاگان قزاقســتان فرود آمده اســت.معاون عمليات قرارگاه پدافند هوايى افزود: مســير پروازى اين موشك از آسمان ايران نبوده و به خاطر ارتفــاع بســيار بــالاى پرواز و ســاعت شــليك آن از برخى از نقاط ايران مانند بيرجند، طبس، يزد، اراك، شيراز و تهران قابل مشاهده بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.