فرمانده نيروى زمينى: مرزها در امنيت كامل است

KHABAR JONOOB - - سياسي -

فرمانــده نيــروى زمينــى ارتــش جمهورى اسلامى گفت: رزمايش بزرگ حيــدر كــرار در مرز رســمى پرويزخان قصرشــيرين، گوشــه هايــى از اقتــدار، توانمندى و كارآمدى يگان هاى ولايت مــدار نيروى زمينى ارتــش را به منصه ظهــور رســاند.به گــزارش ايرنــا، امير ســرتيپ كيومــرث حيدرى در حاشــيه برگزارى اين رزمايش در مرز خســروى افزود: اكنون نيــروى زمينى وارد تحول عظيم ساختارى در ابعاد مختلف آمادگى رزمى شده اســت.فرمانده نيروى زمينى ادامــه داد: بهترين جايى كه مى شــود از عملكرد يــك يگان با تحــرك و داراى قــدرت تهاجمى نتيجه گرفت، انجام يك رزمايش ميدانى است كه رزمايش حيدر كرار نيز در همين راســتا انجام شــد.وى بــا بيان ايــن كه اكنون امنيــت كامل در مرزهاى كشورمان حكمفرماست، افزود: امروز نيروهاى مسلح كشورمان در اوج آمادگى و با قابليت هاى بسيار بالا فراتر از مرزهاى كشــور با مشاركت نيروهاى نظامى ســاير كشــورهاى همســايه مى توانند امنيت منطقه اى را تضمين كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.