آغاز راهى پر از سنگلاخ

KHABAR JONOOB - - سياسي -

برخى از چهره هاى نزديك به شهردار سابق تهران نيز از حضور قاليبــاف در انتخابــات 1400 ســخن مىگويند كه حســين قربان زاده، مشاور سياســى او از جمله اين افراد اســت. هرچند كه قاليباف شخصاً هنوز واكنشــى به اين شــايعه ها نشــان نداده اســت. البته او به خوبى مىدانــد كــه اگر از همين حالا رفتــارى انتخاباتى از خود نشــان دهد، بخش بزرگى از انرژى او و هوادارانش صرف پاسخگويى به انبوهى از انتقادات خواهد شــد و بخش ديگرى صرف اقناع اردوگاه اصولگرايى. اگر اين روزها منتقدان مديريت شــهرى قاليباف در 12 سال گذشته كه اكنون در شــوراى شهر و شهردارى به قدرت رسيده اند، سكوت را بر انتقاد ترجيح دادهاند شــايد به اين دليل باشد كه مرد تنهاى اصولگرايان خود در لاك ســنگين ســكوت فرورفته. از ســوى ديگر، دور از انتظار اســت جناح اصولگرا كه تاكنون از اعتماد يكپارچه و كامل به قاليباف در سه انتخابات دريغ كرده در چهارمين انتخابات تغيير رويه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.