عملياتى كه زمينه ساز وحدت نيروهاى مسلح شد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

جانشــين فرمانــده كل ارتــش در مراســم گراميداشت عمليات ثامن الائمه (ع) و شكســت حصــر آبــادان كه صبح ديروز در موزه انقلاب اســلامى و دفاع مقــدس برگــزار شــد، گفــت: مهمترين ويژگــى عمليات ثامــن الائمه (ع) تحقق فرمــان تاريخى امام بود، چــرا كه ملت و نيروهــاى مســلح پيش از هــر چيز به دنبــال اجــراى تكليــف خــود بودند.به گزارش مهر، امير احمدرضا پوردســتان افزود: دومين ويژگى اين عمليات اجراى مشــترك عمليات توســط ارتش و سپاه بــود و بعد از اين عمليات بود كه شــعار ارتشــى و ســپاهى يك لشــكر الهى بر ســر زبانها افتاد و در واقع اين عمليات زمينه ســاز وحدت شــد.امير پوردستان خاطرنشــان كــرد: اين عمليــات موجب ارتقــاى اعتماد به نفس براى طرح ريزى عمليات هاى بزرگ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.